تلفن تماس:
02333434589


آدرس:سمنان، بلوار بسيج - روبروی استانداری ( ساختمان ستا د سابق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان سمنان)، ساختمان معاونت اجتماعی دانشگاه - طبقه دوم - مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 


ساعت فعاليت: روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت
7:30     الی   15:30 

 

جهت ورود به سایت مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   روی آدرس ذیل کلیک نمایید :

 

  https://nacehvet.behdasht.gov.ir