معرفی اساتید نمونه وتوانمنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

سال 1394 :

دانشکده پزشکی:جناب آقای دکتر فرهاد ملک- جناب آقای دکتر عباسعلی وفایی- جناب آقای دکتر منوچهر صفری- سرکار خانم دکتر صنم مرادان

دانشکده توانبخشی:جناب آقای دکتر امیرهوشنگ بختیاری

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی:سرکار خانم فاطمه احدی

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان: جناب آقای دکتر خلیل اله معینیان

 

سال 1395:

دانشکده پزشکی:جناب آقای دکتر مجید جدیدی- جناب آقای دکتر محمدرضا تمدن-جناب آقای دکتر عباسعلی طاهریان

جناب آقای دکتر محمد نساجی

دانشکده توانبخشی:جناب آقای دکتر محمد عموزاده خلیلی

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی:سرکار خانم دکتر منیر نوبهار

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان: جناب آقای دکتر حمیدرضا ناصحی نیا

دانشکده دندانپزشکی:جناب آقای دکتر امید میرمحمدخانی

 

سال 1396:

دانشکده پزشکی: جناب آقای دکتر عابدین وکیلی- جناب آقای دکتر راهب قربانی- جناب آقای دکتر کامران قدس- سرکار خانم دکتر الهام صفاریه

دانشکده توانبخشی:سرکار خانم دکتر عاطفه امینیان فر

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی:جناب آقای دکتر محمدرضا عسگری

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان: جناب آقای دکتر بهراد پورمحمدی

دانشکده دندانپزشکی:جناب آقای دکتر مهدی صالحی زین آبادی

دانشکده پیراپزشکی سرخه: جناب آقای دکتر مهدی کاهویی

دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان: سرکار خانم دکتر طاهره کمالی خواه

 

سال 1397:

دانشکده پزشکی: جناب آقای دکتر شمس اله نوری پور- جناب آقای دکتر فرهاد ملک- جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی- جناب آقای دکتر علی رشیدی پور

دانشکده توانبخشی:سرکار خانم دکتر رزیتا هدایتی

دانشکده پرستاری و مامایی: جناب آقای دکتر حسن بابامحمدی

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان: جناب آقای دکتر خلیل اله معینیان

دانشکده دندانپزشکی:سرکار خانم دکتر نازیلا عاملی

دانشکده پیراپزشکی: جناب آقای دکتر علی اصغر قدس

دانشکده تغذیه و علوم غذایی:سرکار خانم دکتر زینب فغفوری

 

 سال 1398:

دانشکده پزشکی: جناب آقای دکتر داریوش پهلوان- جناب آقای دکتر مجید میرمحمدخانی- جناب آقای دکتر پیمان حجازی

دانشکده توانبخشی: سرکار خانم دکتر معصومه سلمانی

دانشکده پرستاری و مامایی: جناب آقای دکتر محسن سلیمانی