معرفی اساتید نمونه وتوانمنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

سال 1402:

اساتید برتر دانشگاه :

دانشکده پزشکی: خانم دکتر الهه قدس- آقای دکتر حمید معدنچی- آقای دکتر بابک حسین زاده- آقای دکتر مهدی یاراحمدی

دانشکده دندانپزشکی : خانم دکتر آوا نیک بین

دانشکده توانبخشی: آقای دکتر سید ابوالفضل تهیدست

دانشکده پرستاری و مامائی : خانم دکتر منیر نوبهار

دانشکده پیراپزشکی سرخه : آقای دکتر سیف اله علائی

دانشکده بهداشت دامغان: آقای دکتر محمدرضا قانع پور

دانشکده تغذیه و علوم غذایی آرادان : خانم دکتر زینب فغفوری

اساتید مشاور برتر:

دانشکده پزشکی : آقای دکتر منوچهر صفری-آقای دکتر سعید ولی زاده- خانم دکتر فرحناز بینشیان

دانشکده پرستاری: آقای دکتر حسام الدین عسگری مجدآبادی

دانشکده بهداشت دامغان: خانم دکتر الهه صالح

دانشکده توانبخشی: خانم دکتر زهرا احمدی زاده

دانشکده دندانپزشکی: خانم دکتر پگاه حسین زاده

دانشکده پیراپزشکی سرخه: خانم دکتر راضیه بندری

دانشکده تغذیه و علوم غذایی: خانم دکتر عاطفه اصحابی

 سال 1401 :

دانشکده پزشکی: جناب آقای دکتر مجید میرمحمدخانی -  جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی- جناب آقای دکتر ابوالفضل عبداله پور- سرکار خانم دکتر ملیحه یارمحمدی

دانشکده توانبخشی: جناب آقای دکتر سیروس تقی زاده

دانشکده پرستاری و مامائی : آقای دکتر محسن سلیمانی

دانشکده پیراپزشکی سرخه : سرکار خانم معصومه یداللهی

دانشکده بهداشت دامغان: جناب آقای دکتر خلیل اله معینیان

دانشکده تغذیه و علوم غذایی آرادان : سرکار خانم دکتر آنا عبدالشاهی

دانشکده دندانپزشکی : سرکار خانم دکتر شبنم سوهانیان

اساتید مشاور برتر:

دانشکده پزشکی : آقای دکتر احمدرضا بندگی- آقای دکتر راهب قربانی- آقای محمد حسن تبریزی امجد- خانم جمیله مهدیزاده

دانشکده پرستاری: خانم دکتر نیره رئیس دانا

دانشکده بهداشت دامغان: آقای دکتر مصطفی کریمائی- آقای دکتر طالب عسکری پور

دانشکده توانبخشی: خانم دکتر بنفشه منصوری

دانشکده دندانپزشکی: خانم دکتر الهام سادات افراز

دانشکده پیراپزشکی سرخه: خانم دکتر محدثه صفاری

دانشکده تغذیه و علوم غذایی: آقای دکتر مجتبی یوسفی

 سال 1400:

اساتید برتر دانشگاه :

دانشکده پزشکی: آقای دکتر منوچهر صفری-دکتر حسین میلادی گرجی- دکتر محمد معماریان- دکتر الهام صفاریه

دانشکده توانبخشی: خانم دکتر فاطمه احسانی

دانشکده پرستاری و مامائی : آقای دکتر محمدرضا عسگری

دانشکده پیراپزشکی سرخه : آقای دکتر علی اصغر قدس

دانشکده بهداشت دامغان: آقای دکتر بهراد پورمحمدی

سال 1399:

دانشکده پزشکی: دکتر راهب قربانی- دکتر عابدین وکیلی- دکتر علی گوهری- دکتر سید محمد حسینی

دانشکده توانبخشی: دکتر رقیه محمدی

دانشکده پیراپزشکی سرخه: دکتر علی اصغر قدس

 سال 1398:

دانشکده پزشکی: جناب آقای دکتر داریوش پهلوان- جناب آقای دکتر مجید میرمحمدخانی- جناب آقای دکتر پیمان حجازی

دانشکده توانبخشی: سرکار خانم دکتر معصومه سلمانی

دانشکده پرستاری و مامایی: جناب آقای دکتر محسن سلیمانی

سال 1397:

دانشکده پزشکی: جناب آقای دکتر شمس اله نوری پور- جناب آقای دکتر فرهاد ملک- جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی- جناب آقای دکتر علی رشیدی پور

دانشکده توانبخشی:سرکار خانم دکتر رزیتا هدایتی

دانشکده پرستاری و مامایی: جناب آقای دکتر حسن بابامحمدی

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان: جناب آقای دکتر خلیل اله معینیان

دانشکده دندانپزشکی:سرکار خانم دکتر نازیلا عاملی

دانشکده پیراپزشکی: جناب آقای دکتر علی اصغر قدس

دانشکده تغذیه و علوم غذایی:سرکار خانم دکتر زینب فغفوری

سال 1396:

دانشکده پزشکی: جناب آقای دکتر عابدین وکیلی- جناب آقای دکتر راهب قربانی- جناب آقای دکتر کامران قدس- سرکار خانم دکتر الهام صفاریه

دانشکده توانبخشی:سرکار خانم دکتر عاطفه امینیان فر

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی:جناب آقای دکتر محمدرضا عسگری

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان: جناب آقای دکتر بهراد پورمحمدی

دانشکده دندانپزشکی:جناب آقای دکتر مهدی صالحی زین آبادی

دانشکده پیراپزشکی سرخه: جناب آقای دکتر مهدی کاهویی

دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان: سرکار خانم دکتر طاهره کمالی خواه

سال 1395:

دانشکده پزشکی:جناب آقای دکتر مجید جدیدی- جناب آقای دکتر محمدرضا تمدن-جناب آقای دکتر عباسعلی طاهریان

جناب آقای دکتر محمد نساجی

دانشکده توانبخشی:جناب آقای دکتر محمد عموزاده خلیلی

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی:سرکار خانم دکتر منیر نوبهار

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان: جناب آقای دکتر حمیدرضا ناصحی نیا

دانشکده دندانپزشکی:جناب آقای دکتر امید میرمحمدخانی

سال 1394 :

دانشکده پزشکی:جناب آقای دکتر فرهاد ملک- جناب آقای دکتر عباسعلی وفایی- جناب آقای دکتر منوچهر صفری- سرکار خانم دکتر صنم مرادان

دانشکده توانبخشی:جناب آقای دکتر امیرهوشنگ بختیاری

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی:سرکار خانم فاطمه احدی

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان: جناب آقای دکتر خلیل اله معینیان