جهت دریافت برنامه آموزشی رشته مورد نظر روی رشته مربوطه کلیک نمایید 

برنامه‌های آموزشی مصوب مقطع دکترای حرفه ای

رشته

تاریخ تصویب

پزشکی

1396/5/1

برنامه‌های آموزشی مصوب مقطع  کارشناسی پیوسته

رشته

تاریخ تصویب

علوم تغذیه

97/09/18

فناوری اطلاعات سلامت

 98/04/23

فیزیوتراپی

 97/04/24

گفتار درمانی

 97/04/24

تکنولوژی اتاق عمل (اتاق عمل)

 93/10/14

هوشبری

 96/03/16

بهداشت عمومی

 89/03/09

تکنولوژی پرتوشناسی

86/12/11

علوم آزمایشگاهی

 98/09/10

علوم و صنایع غذایی

 86/08/29

کار درمانی

 97/12/12

مهندسی بهداشت حرفه‌ای وایمنی کار (بهداشت حرفه‌ای)

 96/03/16

پرستاری

 93/02/27

مهندسی بهداشت محیط (بهداشت محیط)

 97/04/24

برنامه‌های آموزشی مصوب مقطع کارشناسی ناپیوسته

رشته

تاریخ تصویب

اتاق عمل

86/08/29

پرتوشناسی

86/12/11

هوشبری

85/10/09

فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی (فوریت‌های پزشکی)

1389/5/18

برنامه‌های آموزشی مصوب مقطع کاردانی

رشته

تاریخ تصویب

فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی (فوریت‌های پزشکی)

1386/12/11