برنامه تقویم ترمی نیمسال   دوم سال تحصیلی   97-96 

 
 
 
 

برنامه تقویم ترمی نیمسال اول  سال تحصیلی  1403 -1402

ایام هفته

تاریخ

توضیحات

شنبه لغایت جمعه

20 / 06 / 1402 لغایت  28 /06 / 1402

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

01 / 07 / 1402

شروع کلاسها

شنبه لغایت سه شنبه

15 / 07 / 1402  لغایت   18 /07 /1402

حذف  و اضافه

 شنبه

2 / 10 / 1402

حذف اضطراری

چهارشنبه

13 / 10 / 1402 

پایان کلاسها

شنبه لغایت چهارشنبه

16 / 10 / 1402  لغایت 04/11 /1402

زمان برگزاری امتحانات

شنبه  لغایت پنج شنبه

سه شنبه لغایت شنبه 

16 / 10 / 1402 لغایت 04 / 11 / 1402

19 / 10 / 1402 لغایت 7 / 11 / 1402

بازه زمانی ثبت موقت نهایی

 
 
 

برنامه تقویم ترمی نیمسال دوم  سال تحصیلی  1402 -1401

ایام هفته

تاریخ

توضیحات

یکشنبه لغایت شنبه

09/11/1401 لغایت 15/11/1401

انتخاب واحد اینترنتی

یکشنبه

16/11/1401

شروع کلاسها

یکشنبه لغایت سه شنبه

30/11/1401 لغایت 02/12/1401

حذف  و اضافه

سه شنبه

22/01/1402

حذف اضطراری

چهارشنبه

24/03/1402

پایان کلاسها

شنبه لغایت چهارشنبه

27/03/1402 لغایت 07/04/1402

زمان برگزاری امتحانات

شنبه  لغایت پنج شنبه

27/03/1402 لغایت 15/04/1402

بازه زمانی ثبت موقت نهایی

 
 
 
 
 
 
 

 

برنامه تقویم ترمی نیمسال دوم  سال تحصیلی  1402 -1401

ایام هفته

تاریخ

توضیحات

یکشنبه لغایت شنبه

1401/11/09 لغایت 1401/11/015

انتخاب واحد اینترنتی

یکشنبه

1401/11/16

شروع کلاسها

یکشنبه لغایت سه شنبه

1401/11/30 لغایت 1401/12/02

حذف  و اضافه

سه شنبه

1402/01/22

حذف اضطراری

چهارشنبه

1402/03/24

پایان کلاسها

شنبه لغایت چهارشنبه

1402/03/27 لغایت 1402/04/07

زمان برگزاری امتحانات

شنبه  لغایت پنج شنبه

1402/03/27 لغایت1402/04/15

بازه زمانی ثبت موقت نهایی

 

برنامه تقویم ترمی نیمسال  اول سال تحصیلی  1402 -1401

ایام هفته

تاریخ

توضیحات

شنبه لغایت یکشنبه

12/6/1401 لغایت 27/6/1401

انتخاب واحد اینترنتی

دوشنبه

19/6/1401

شروع کلاسها

شنبه لغایت دوشنبه

9/7/1401 لغایت 11/7/1401

حذف  و اضافه

شنبه

 5/9/1401  لغایت 12/9/1401

حذف اضطراری

چهارشنبه

14/10/1401

پایان کلاسها

شنبه لغایت شنبه

17/10/1401 لغایت 1/11/1401

زمان برگزاری امتحانات

شنبه  لغایت دوشنبه

17/10/1401 لغایت 6/11/1401

بازه زمانی ثبت موقت نهایی