برنامه تقويم ترمي نيمسال   دوم سال تحصيلي   97-96 

 

برنامه تقويم ترمي نيمسال   اول   سال تحصيلي 99-98

 

ايام هفته

تاريخ

توضيحات

شنبه-جمعه

9/6/98لغایت 22/6/98

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

23/6/98

شروع كلاسها

شنبه-دوشنبه

6/7/98لغایت 8/7/98

حذف و اضافه

شنبه

16/9/98

حذف اضطراري

 

چهار شنبه

18/10/98

پايان كلاسها

شنبه-دوشنبه

21/10/98لغایت 7/11/98

امتحانات پايان ترم

شنبه-چهارشنبه

21/10/98لغایت 11/11/98

ثبت نمره توسط استاد

 
 
 

برنامه تقويم ترمي نيمسال   دوم    سال تحصيلي 99-98

 

ايام هفته

تاريخ

توضيحات

 شنبه-جمعه

12/11/98لغایت 18/11/98

انتخاب واحد اینترنتی

شنبه

19/11/98

شروع كلاسها

شنبه-دوشنبه

3/12/98لغایت 5/12/98

حذف و اضافه

دوشنبه

22/2/99

حذف اضطراري

سه شنبه

27/3/99

پايان كلاسها

شنبه-چهار شنبه  

31/3/99لغایت 18/4/99

امتحانات پايان ترم

شنبه

31/3/99لغایت 21/4/99

ثبت نمره توسط استاد