تلفن تماس:

02333434589

آدرس:سمنان، بلوار بسيج - روبروی استانداری ( ساختمان ستا د سابق ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان، معاونت آموزشي  

ساعت فعالیت:  روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 15/30