تلفن تماس مرکز آموزش مداوم :

02333434589

آدرس:سمنان، بلوار بسیج - ستاد مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، معاونت آموزشی 

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی  

ساعت فعالیت:  روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 15/30