ردیف

نام

نام خانوادگی

name

first name

سمت

 

شماره تلفن داخلی

شماره مستقیم

23

دکتر رامین

پازکی

Dr.Ramin

Pazoki

مدير مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي

2147

02333441021

02333441022

24

لیدا

فتاحی زاده

Lida

Fattahizadeh

كارشناس مسئول برنامه ريزي و ارزشيابي آموزش

و مسئول استعداد درخشان دانشگاه

2149

02333441021

02333441022

25

دکتر زهرا

صفایی

Dr.Zahra

Safayi

كارشناس ارزشيابي و پژوهش در آموزش

2148

02333441021

02333441022

26

فاطمه

همتیان

Fatemeh

Hemmatiyan

کمک کارشناس ارزشیابی

2172

02333441021

02333441022