ردیف

نام  نام خانوادگی 

سمت

شماره تلفن داخلی

شماره مستقیم

1

دکتر سید  ابوالفضل تهی دست 

  • مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه 
  • مدیر برنامه جامع عدالت ، تعالی و بهره وری در آموزش  

2147

02331052147

2

لیدا فتاحی زاده 

  • مسئول واحد رشد استعداد درخشان دانشگاه
  • سرپرست  المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه
  • کارشناس مسئول برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش

 

2149

02331052149

3

دکتر زهرا صفائی

  • کارشناس مسئول ارزشیابی و پژوهش در آموزش

2148

02331052148

4

دکتر کیانا بخشائی 

  • کارشناس مسئول رشد و بالندگی اعضای هیات علمی

2169

02331052169

5

سید عباس آقاپور 

  • کارشناس مسئول سامانه نوید دانشگاه 
  • کارشناس مسئول دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش

2162

02331052162