ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

شماره مستقیم

1

فریده

ایزدی ثابت

مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی

مدیر تحول و نوآوری در آموزش

2147

02333441021

02333441022

2

لیدا

فتاحی زاده

کارشناس مسئول برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش

و مسئول واحد رشد استعداد درخشان دانشگاه

2149

02333441021

02333441022

3

دکتر زهرا

صفایی

کارشناس مسئول ارزشیابی و پژوهش در آموزش

2148

02333441021

02333441022

4

دکتر ملیحه

بخشایی

کارشناس مسئول رشد و بالندگی اعضای هیات علمی

2172

02333441021

02333441022

5

سید عباس

آقا پور

کارشناس مسئول سامانه نوید

کارشناس مسئول دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش

2148

02333441021

02333441022