آدرس :  سمنان - بلوار بسیج - پل امیر کبیر -  ستاد مرکزی دانشگاه - ( طبقه سوم ) معاونت آموزشی دانشگاه -  امور هیات علمی 

تلفن مستقیم  :09055250326

 22 - 03233441021

        داخلی 2159-2158-2157-2156

omoreostad@semums.ac.ir