رئیس اداره آموزش :  سرکار خانم لیلا حسین پور 

تلفن : 02331052163

سمنان - بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان - طبقه سوم 

شرح وظایف : 

1-آگاهی بر قوانین و دستورالعملهای ابلاغی مربوط به امور خدمات و توجیه و هماهنگی کارشناسان ستادی و کارشناسان در سطح دانشکده ها

2-بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای ارائه شده توسط کارشناسان در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان و انعکاس به مدیر آموزشی دانشگاه

3-اتخاذ تدابیر لازم جهت حل مشکلات آموزشی دانشجویان با هماهنگی مدیر آموزش

4-اتخاذ تدابیر لازم جهت اصلاح و بهبودی روشهای کاری و فعالیت واحدهای تحت پوشش با هماهنگی مدیرامور آموزشی

5-همکاری جهت ارزشیابی سالانه پرسنل زیر مجموعه براساس قوانین و مقررات مربوطه با مدیر آموزش

6-همکاری در انجام امور مربوط به صدور مجوز تحویل مدرک با واحد دانش آموختگان

7-بررسی و پیگیری و اقدام امور مربوط به شهریه دانشجویان شهریه پرداز

8-پی گیری امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر و انعکاس به دانشکده ها و مدیر و معاون آموزشی دانشگاه

9-ارجاع نامه های مربوط به تاییدهای تحصیلی ، ریز نمرات، طرح نیروی انسانی ، پایان نامه ها به واحدهای ذیربط

10-نظارت و بررسی اجرای برنامه تنظیمی مدیریت آموزشی در خصوص کنترل پرونده های دانشجویان و عملکرد صحیح آموزشی

11-همکاری جهت تدوین برنامه استراتژیک مدیریت آموزشی و پایش و ارزیابی آن

12-شرکت در جلسات و بازدید های آموزش و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع مشکلات

13-سایر امور محوله و مکاتبات امور اتوماسیون اداری به صلاحدید مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

14-بررسی اعلام ظرفیت جهت پذیرش دانشجویان جدیدالورود و ثبت در پورتال وزراتخانه پس از تایید شورای آموزشی دانشگاه

15-همکاری در جمع آوری اطلاعات عملکرد معاونت آموزشی و جمع بندی آن جهت ارائه به هیات امنا دانشگاه و پی گیری اجرای مفاد تایید شده

16-عضویت در کمیته های مختلف دانشگاه با صلاحدید مدیر و معاون آموزشی دانشگاه

17- همکاری در انجام بسته های تحول و نوآوری در آموزش