رسالت و اهداف مرکز:

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه با هدف ترویج آموزش های مرتبط با بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و در راستای قوانین آموزشی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای فعالیت میکند.اهداف آموزش های مرکز و ویژگی های برنامه های درسی خاص دوره ها ، بیانگر دیدگاه آموزشی این مرکز بوده و به خوبی حیطه وظایف علمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رامشخص می کند . آموزش های مهارتی و حرفه ای آموزش هایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت ها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقای معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته برای مشاغل و حرفه های گوناگون انجام می شود تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول می شود به سطح مطلوب برساند. بنابراین شغل محور بودن، ایجاد توانمندی های لازم برای انجام کار و تصدی شغل، ارتقاء دانش فنی و افزایش بهره وری از مشخصه های اصلی این نوع آموزش است. اهداف مرکز: سامان دهی آموزش های مهارتی و حرفه ای نظام سلامت افزایش کارامدی نیروی انسانی و توانمند سازی مهارت آموزان کمک به جذب نیروی انسانی در بازار کار استقرار نظام اعتباربخشی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم سلامت ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی و حرفه ای و توسعه این آموزش ها در راستای نیازهای جامعه

 

مجوز تاسیس مرکز

 آیین نامه تاسیس و بهره برداری 

اساسنامه مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.pdf

سند سیاستی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکیpdf

 

 

جهت ورود به سایت مرکز ملی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ...    کلیک نمایید