معرفی مرکز:

با عنايت به اين امر كه نيروي انساني متعهد و توانمند يكي از اركان اصلي توسعه و رشد دانشگاه محسوب مي شود،  حوزه معاونت آموزشی انشگاه در سال 1386 مدیریت امور هيات علمي دانشگاه را تاسیس نموده است. اين مدیریت بر آن است با استفاده از نيرويهاي متخصص، كليه نيازها و امور مرتبط با اعضاي هيات علمي و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی منجر به مدرک را ساماندهي نموده و در راه پر كردن خلاء هاي موجود گام بردارد.

اهداف:

  • سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي

  • اصلاح و بهبود فرآيندهاي ارزيابي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه

  • تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان

ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه های آموزشی منجر به مدرک در سطح گروههای علوم بالینی و پایه کلیه دانشکده ها بر اساس استاندارد های داخلی و خارجی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در سطح دانشگاه و همچنین افزایش کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه

 

 مهمترین شاخص های عملکردی مرکز:

مرکز امور هیات علمی مصمم است با همکاری اعضای هیات علمی نسبت به اصلاح فرآیندهای اداری و بهینه سازی امور در هریک از بخش های زیر مجموعه، تحولی اساسی ایجاد کرده و در جهت اهداف متعالی دانشگاه همسو با مدیران دانشگاه گام های اساسی بردارد که در زیر بخشی از این موارد به استحضار می رسد.

  • تدوین شیوه نامه حق محرومیت از مطب: با توجه به ماده 49 آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی، اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی می توانند از حق محرومیت برخوردار شوند. جهت تعیین میزان محرومیت از مطب برای هر فرد با همکاری دانشکده ها و اعضای هیات علمی و بررسی در جلسات متعدد، شیوه نامه پرداخت حق محرومیت از مطب تدوین گردید. در این شیوه نامه که به صورت شفاف میزان برخورداری هریک از اعضای هیات علمی قابل محاسبه خواهد بود تلاش شده است  همسو با سیاستهای دانشگاه در چشم انداز آینده قانون گذاری شود.
  • تدوین شیوه نامه پرداخت حق الزحمه آموزشی برای اعضای هیات علمی تمام وقت و مدرسین غیر هیات علمی که کار انتفاعی تخصصی در خارج از دانشگاه ندارند. به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر برای این گروه ازهمکاران شیوه نامه ای تدوین شد که بر اساس آن عمل می شود.
  • کمیته بهره وری: با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم گیری های شورای آموزشی نیاز به کار کارشناسی دارد. کمیته معین و کارشناسی تحت عنوان کمیته بهره وری تشکیل شد. همه موارد مربوطه به جذب یا خروج اعضای هیات علمی و نیاز سنجی در گروه ها، حق التدریس،  همکاری خارج دانشگاه و .... دراین کمیته بررسی و مصوبات آن به شورای آموزشی جهت تصویب نهایی ارسال می شود.
  • بازنگری حق مدیریت: با توجه به اینکه معیار مشخصی برای تعیین حق مدیریت وجود نداشت. با تشکیل جلسات متعدد  و استفاده از نظر صاحبنظران، شاخص های عملکرد مدیران تدوین شد بطوری که هریک از مدیران با توجه به شرایط کاری خود حق مدیریت دریافت می کنند این مقدار با تغییر شرایط تغییر خواهد کرد.
  • همکاری خارج از دانشگاه: با توجه به نیاز موسسات خارج از دانشگاه برای همکاری اعضای هیات علمی و به استناد ماده 114 آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی، شیوه نامه ای تدوین و به تصویب شورای دانشگاه رسید. تا قوانین شفاف و یکپارچه ای باتوجه به سیاست های دانشگاه در دستورکار باشد.
  • بازمهندسی دانشکده ها: با توجه به وجود دانشکده های هم نام و انجام کار موازی و به طبع صرف انرژی و هزینه زیاد، در راستای اقتصاد مقاومتی بازمهندسی دانشکده ها در سطح دانشگاه انجام گرفت. بطوری که همه امکانات و نیروهای موجود که در زمینه های مشترک فعالیت می کردند درهم  ادغام گردید. این همگرایی منجر به تقویت دانشکده ها و جلوگیری از اتلاف هزینه ها و منابع گردید.
  • بازمهندسی گروههای آموزشی: با توجه به پراکندگی مراکز آموزشی در سطح دانشگاه، اعضای هیات علمی در مراکز مختلف و در گروههای ناهمخوان حضور داشتند.  به منظور ساماندهی گروههای آموزشی و همچنین پاسخگویی آنان به نیاز های اموزشی دانشکده های مختلف در سطح دانشگاه بازمهندسی گروههای آموزشی صورت گرفت.