لیست رشته های تحصیلات تکمیلی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان به تفکیک مقطع

ردیف

دانشکده

عنوان رشته

کد رشته

مقطع

1

پزشکی‌

‌جراحی عمومی‌

81

 تخصصی بالینی

2

پزشکی‌

کودکان‌

82

 تخصصی بالینی

3

پزشکی‌

زنان‌و زایمان‌

83

 تخصصی بالینی

4

پزشکی‌

بیماریهای داخلی‌

84

 تخصصی بالینی

5

پزشکی‌

بیهوشی

85

 تخصصی بالینی

6

پزشکی‌

طب اورژانس

86

 تخصصی بالینی

7

پزشکی‌

 فیزیولوژی

34

دکتری تخصصی (Ph.D)

8

پزشکی‌

زیست فناوری پزشکی

39

دکتری تخصصی (Ph.D)

9

پزشکی‌

علوم سلولی کاربردی

64

دکتری تخصصی (Ph.D)

10

پرستاری و مامائی

پرستاری

66

دکتری تخصصی (Ph.D)

11

پزشکی

مهندسی بافت شناسی

88

دکتری تخصصی (Ph.D)

12

پزشکی‌

  فیزیولوژی

59

دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by research)

13

پزشکی‌

ایمنی شناسی پزشکی

60

دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by research)

14

توانبخشی‌

فیزیوتراپی 

18

کارشناسی ارشد ناپبوسته

15

توانبخشی‌

فیزیوتراپی ورزشی

63

کارشناسی ارشد ناپبوسته

16

توانبخشی‌

گفتاردرمانی

71

کارشناسی ارشد ناپبوسته

17

پزشکی‌

فیزیولوژی‌

19

کارشناسی ارشد ناپبوسته

18

پزشکی‌

علوم تشریحی

38

کارشناسی ارشد ناپبوسته

19

پزشکی‌

فیزیک پزشکی

51

کارشناسی ارشد ناپبوسته

20

پزشکی‌

ایمونولوژی

52

کارشناسی ارشد ناپبوسته

21

پزشکی‌

بیوشیمی بالینی

58

کارشناسی ارشد ناپبوسته

22

پرستاری و مامائی

پرستاری کودکان

30

کارشناسی ارشد ناپبوسته

23

پرستاری و مامائی

پرستاری مراقبت های ویژه

33

کارشناسی ارشد ناپبوسته

24

پرستاری و مامائی

پرستاری اورژانس

62

کارشناسی ارشد ناپبوسته

25

بهداشت‌

مهندسی بهداشت محیط

57

کارشناسی ارشد ناپبوسته

26

مرکز تحقیقات 

پسا دکترای