انتقال

ماده 39) انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 40) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است :

1-40- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-40- متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

3-40- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد ، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.

4-40- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 12 باشد.

تبصره : انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط ، امكان پذير است.

 

ماده 41) انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير :

1-41- شهادت ، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود

2-41- بيماري صعب العلاج يا معلوليت مؤثر دانشجو ، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد

3-41- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأئيد مراجع ذيصلاح

تبصره 1: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأئيد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد

تبصره 3: در موارد استثنايي چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصيل دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد ، همسر او مي تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4: صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأئيد دانشگاه مقصد نيز برسد.

ماده 42) انتقال از دوره هاي شبانه و روزانه و از دانشگاههاي غير حضوري (پيام نور) به   دانشگاه هاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع است ولی انتقال بلعکس آن با موافقت مبدا و مقصد ورعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

تبصره 1: انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.

تبصره 2: انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.

ماده 43) دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد.

ماده 44) دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط ، موظف است حداكثر ظرف يك هفته ، موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نمايد.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال ، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.

 ماده 45) در صورت انتقال ، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي ، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب
مي شود.

 ماده 46) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد ، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.

ماده 47) انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع ، فقط يك بار مجاز است.

 1. -  بررسي تقاضاهاي نقل و انتقال دانشجويي کما في السابق در پايان هر نيمسال تحصيلي و توسط شوراي نقل و انتقالات دانشگاه صورت ميپذيرد که در اين راستا تقاضاهاي انتقال ، ميهماني و تغيير رشته دانشجويان بايستي با هماهنگي ميان دانشگاههاي مبداء و مقصد به انجام رسد. از ارجاع و راهنمايي دانشجويان به وزارت متبوع خودداري و اطلاع رساني دقيق به دانشجويان صورت پذيرد .-
 2. - در خصوص تقاضاهاي انتقال دانشجويان از شهرستان به تهران شرايط آئين نامه رعايت و دانشجويان واجد شرايط فرم انتقال تحويل داده شود ضمناً از تابستان 1390 کميسيون موارد خاص انتقال وزارت متبوع تشکيل نميگردد و وظايف کميسيون مذکور تماماًبه دانشگاههاي علوم پزشکي مستقر در شهر تهران (تهران –شهيد بهشتي –ارتش –بقيه ا...- شاهد –علوم بهزيستي و توانبخشي ) واگذار ميگردد ، از تاريخ مذکور بررسي تقاضاهاي نقل و انتقال در وزارت متبوع صورت نميپذيرد و دانشگاههاي علوم پزشکي کشور مجازند دانشجويان واجد شرايط را به دانشگاههاي ياد شده راهنمايي نمايند.
 3. - انتقال و جابجايي داوطلبان بومي استان تهران كه كد ويژه خود را در استانهاي همجوار انتخاب    مي نمايند ، ممنوع مي باشد .
 4. - بر اساس نامه 232810/15/آ مورخ 30/6/87 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي انتقال و ميهماني دانشجويان از واحدهاي بين الملل به دانشگاههايي علوم پزشکي و بالعکس ممنوع ميباشد و اين دسته از دانشجويان ميتوانند تقاضاي مذکور را به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد از واحد بين الملل به واحد بين الملل ديگري پي گيري نمايند.
 5. انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاههايي که مجري طرح بازنگري و اصلاحات برنامه آموزش پزشکي ميباشند تابع ضوابطي است که در آئين نامه بازنگري شده در چهل و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 9/3/89 به تصويب رسيده است.
 6.  -  ميهماني دانشجويان دانشگاههايي که مجري برنامه بازنگري شده آموزش پزشکي عمومي  نميباشند به دانشگاههاي مجري برنامه مذکور و بالعکس چنانچه باعث اختلال يا عقب افتادگي تحصيلي دانشجو شود ممنوع بوده و دانشگاهها بايستي در اين خصوص اطلاع رساني لازم را به انجام رسانند . لذا چنانچه دانشجويي بدون رعايت برنامه مذکور ميهمان دانشگاهي شود که باعث بروز مشکل در روند تحصيلي وي گردد مسئولين آن برعهده آموزش دانشگاه مربوطه و شخص دانشجوي است.
 7.  - دانشجويان دانشگاههاي آزاد ميتوانند کماکان در دورههاي کارآموزي و کارورزي با اخذ قرارداد مربوطه در دانشگاههاي دولتي ميهمان شوند.
 8. - مطابق مصوبه چهل و پنجمين جلسه شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ 7/12/89 مقرر گرديد دانش آموختگان مقطع کارشناسي در صورت شرکت مجدد در آزمون سراسري و قبولي با رعايت ساير شرايط مجاز به شرکت در آزمون سراسري و ادامه تحصيل در دودرههاي دکتري عمومي رشتههاي پزشکي ، دندانپزشکي و داروسازي ميباشند.
 9.  - لزوم گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش آموختگان مقطع کارشناسي مشمول طرح
 10. - دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاههاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم .
 11. - چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است در صورت قبولي در دورههاي دکتري عمومي رشتههاي پزشکي ، دندانپزشکي و داروسازي ملزم به پرداخت شهريه مطابق ضوابط مربوطه ميباشد.

تبصره :  مطابق مصوبه شصت و چهارمين جلسه شوراي معين شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ 8/3/1390 پذيرفته شدگان در دورههاي دکتري عمومي رشتههاي پزشکي ، دندانپزشکي و داروسازي در شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشکي حتي در صورتيکه در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار نبودهاند ، ملزم به پرداخت شهريه در مقطع دکتري عمومي ميباشند.