رديف

عنوان فرآيند

ورودي

خروجي

1

تنظيم تقويم ترمي وارسال به واحدهاي مربوطه در هر نيمسال

آئين نامه آموزشي

ارسال تقويم ترمي

2

همكاري با واحد پذيرش جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود

ابلاغ مسئول واحد

ثبت نام دانشجويان

3

بررسي نمرات خام دانشجويان و اعلام به واحدهاي مربوطه

ارسال نمرات‌خام‌ازوزارت‌متبوع

بررسي وارسال‌نمرات به دانشكده‌هاي تابعه

4

بررسي واحدهاي درسي در هر نيمسال جهت كليه مقاطع تحصيلي

ارسال واحدهاي پيشنهادي درهرترم‌از دانشكده‌هاي تابعه

تائيد واحدهاي پيشنهادي

5

بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان در هرنيمسال

پرونده دانشجويان

نتيجه بررسي وضعيت تحصيلي

6

صدور گواهي اشتغال به تحصيل گاها باذكر تعداد واحد وميانگين

درخواست دانشجو

صدور گواهي اشتغال

7

تائيد گواهي سازمان سنجش جهت شركت دانشجويان درآزمونهاي كارشناسي وكارشناسي ارشد .

فرم سازمان سنجش

تائيد فرم

8

تهيه و تنظیم آمار دانشجويان درزمينه‌هاي مختلف به واحدهاي مربوطه.

درخواست واحدهاي مختلف

اطلاعات آماري

9

بازديد ازحوزه‌امتحانات دانشجويان درهرنيمسال از دانشكده‌هاي تابعه

ابلاغ مسئول واحد

تهيه گزارش

10

بازديدازمراكزآموزشي وبهداشتي (درمانگاه‌ها وبيمارستانها)

ابلاغ مسئول واحد

تهيه گزارش

11

بررسي وضعيت تحصيلي انتقال، ميهمان و جابجايي دانشجويان

ارسال فرم از طريق دانشكده‌ها

تائيد فرم

12

مشخص نمودن تعداد واحدهاي تئوري-عملي-كارورزي دانشجويان انتقال از خارج به داخل جهت اخذ شهريه.

ارسال انتخاب واحد

تعيين نوع واحد

13

تطابق واحدهاي درسي دانشجويان انتقال وتغييررشته

ارسال ريزنمرات

تائيديه ريزنمرات

14

تهیه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان جهت طرح در شوراي آموزشي

ارسال درخواست دانشجويان

موافقت يا مخالفت

15

تهیه گزارش وضعيت‌تحصيلي‌دانشجويان‌جهت‌طرح‌دركميسيون‌مواردخاص

ارسال درخواست دانشجويان

موافقت يا مخالفت

16

بررسي سرفصلهاي جديد و مشخص نمودن كدينگ دروس

ارسال‌سرفصل‌ازوزارت متبوع

بررسي‌وارسال‌به‌دانشكده‌ها

17

بررسی واجدالشرايط بودن دانشجويان درامتحانات علوم پايه پره انترني

ارسال‌نامه‌ازوزارت متبوع

معرفي‌دانشجويان‌واجد‌شرايط

18

صدور كارت جهت شركت دانشجويان درامتحانات فوق

كارت معرفي به امتحانات

ارسال به دانشجو

19

برگزاري امتحانات علوم پايه و انترني در هرنيمسال

مكاتبات از وزارت متبوع

برگزاري امتحانات

20

تهیه گزارش و.ضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه به‌ارگانهاي مربوطه

مكاتبات ازطريق‌واحدهاي‌مربوطه

ارسال گزارش وضعيت تحصيلي

21

بررسي نتايج آزمونهاي علوم پايه و پره انترني

ارسال‌نتايج‌آزمون‌ازوزارت متبوع

بررسي نتايج آزمون

22

صدور اخراج اخطار دانشجويان

پرونده دانشجو

صدور اخطار يا اخراج

23

بررسي وبازنگري آئين نامه‌هاي جديد آموزشي در كليه مقاطع

ارسال‌آئين‌نامه‌هاازوزارت‌متبوع

بازنگري و ارسال آن‌به‌دانشكده‌ها

24

فارغ‌التحصيلي دانشجويان در هرنيمسال

پرونده دانشجو

ارسال ريزنمرات

25

صدور مجوز جهت دانشجويان پزشكي درمقاطع مختلف

پرونده دانشجو

صدور مجوز مقاطع مختلف

26

تهيه وتنظيم دستورجلسه شوراي آموزشي درهرماه

ارسال درخواست‌ها

دستورجلسه

27

تهيه وتنظيم صورتجلسه شوراي آموزشي درهرماه

دستورجلسه

صورتجلسه

28

اعلام مشروطي دانشجويان كليه مقاطع در هرنيمسال

پرونده دانشجو

تعيين مشروطي

29

تهيه و تنظيم كتاب رهپويان دانشگاه

آئين نامه ها

كتاب رهپويان

30

بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر

پرونده دانشجو

مشخص‌نمودن‌وضعيت‌حصيلي

31

تهيه آماردانشجويان‌شاهد وايثارگر درزمينه‌هاي مختلف

ارسال‌مكاتبات ازواحدهاي‌مربوطه

ارسال‌نتايج‌داده‌هاي آماري‌

32

مكاتبات باواحدهاي مختلف جهت دانشجويان شاهدو ايثارگر

ارسال‌مكاتبات ازواحدهاي‌مختلف

اعلام نتايج

33

انجام حذف اضطراري واحد درسي دانشجويان درهرترم

درخواست‌دانشجوازطريق‌دانشكده‌ها

تائيديه حذف اضطراري

34

مكاتبه با مدير گروه‌ها در خصوص تطابق 8% دروس

درخواست دانشجو

موافقت يا مخالفت

35

بررسي پرونده دانشجو جهت فارغ‌التحصيلي يك ترم قبل از فارغ‌التحصيلي

دريافت انتخاب واحد ترم آخر

تائيد پاس نمودن كليه واحدهاي مقطع

36

پيگيري دريافت ريزنمرات دانشجويان ميهمان و مشخص نمودن 40% ميهماني

ريزنمرات

تائيديه ريزنمرات وارسال به واحدهاي مربوطه

37

مرخصي تحصيلي

درخواست دانشجو

موافقت يا مخالفت

38

بررسي نتايج آزمون علوم پايه و پره انترني دانشجويان شاهدوايثارگر در مقايسه با كل دانشجويان شركت كننده

ارسال نتايج ازوزارت متبوع

مكاتبات‌با واحدهاي مربوطه

39

منعكس نمودن وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر به‌واحدهاي درخواست شده

درخواست واحد

منعكس نمودن وضعيت تحصلي

40

تهيه و تنظيم دستور جلسه كميسيون موارد خاص

درخواست دانشجو

موافقت يا مخالفت

41

تهيه و تنظيم صورتجلسه كميسيون موارد خاص

دستورجلسه

تنظيم صورتجلسه

42

بررسي ريزنمرات مقطع كارداني دانشجويان

ريزنمرات

تائيد وارسال به دانشكده‌هاي مربوطه

43

امور مربوط به دانشگاه آزاد و ميهماني دانشجويان

مكاتبات ازطريق دانشگاه آزاد

انجام امور محوله