فعالیت های مرکز آموزش مداوم به تفکیک هر سال :

سمینار / کنگره / همایش / کارگاههای برگزار شده

گواهی های صادر شده

 

 سال 99

 سال 98

 سال 97

 سال 96

 سال 95

 سال 94

 سال93

 سال92

 سال91

 سال90

 

  

 

سال 99

سال98

سال 97

سال 96 

سال 95

سال 94