1. ارسال مدارک دانشجویان انتقال دائم به دانشگاه دیگر.pdf
 2. فرآیند انتقال دائم دانشجویان از سایر دانشگاه ها به دانشگاه.pdf
 3. فرآیند انتقال دائم دانشجویان به سایر دانشگاه ها.pdf
 4. فرایند صدور مجدد کارت دانشجویی.pdf
 5. فرآیند فراغت از تحصیل.pdf
 6. فرایند مرخصی تحصیلی.pdf
 7. فرآیند نظارت بر اجرای برنامه درسی.pdf
 8. کنترل پرونده دانشجویان جهت فارغ التحصیلی.pdf
 9. فرآیند اعلام برنامه ترمی ، نیمرخ تحصیلی رشته – دوره تحصیلی
 10. فرآیند پذیرش دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی ( تک درس ، کل ترم )
 11. فرآیند پذیرش دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی 
 12. فرآیند ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 13. فرآیند مهمانی و انتقالی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 14. فرآیند ثبت نام در سایت نظام وظیفه ( صدور معافیت نظام وظیفه ) ( کمیته تطبیق )
 15. فرآیند حذف و اضافه 
 16. فرآیند برگزاری آزمون های جامع 
 17. فرآیند بررسی نمرات خام دانشجویان جدید الورود
 18. فرآیند صدور گواهی شرکت در آزمونهای مقطع بالاتر ( ارشد ، دستیاری )
 19. فرآیند بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت طرح در شورای آموزشی ، کمیسیون موارد خاص ، کمیته منطقه ای 
 20. فرآیند اجرای سرفصل دروس ارائه شده جدید  
 21. انعقاد قرارداد  و معرفی دانشجویان دانشگاه آزاد به مراکز آموزشی ، بهداشتی و درمانی  
 22. فرآیند معرفی دانشجویان نمونه طبق فرمت آموزشی 
 23. فرآیند برگزاری آزمون صلاحیت بالینی 
 24. فرآیند صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان 
 25. فرآیند تطبیق واحدهای گذرانده شده دانشجویان 
 26. فرآیند صدور گواهی موقت  
 27. فرآیند صدور دانشنامه تحصیلی 
 28. فرآیند صدور گواهی مشمولین 
 29. فرآیند صدور و تأییدیه تحصیلی 
 30. فرآیند فراغت از تحصیل دانشجویان 
 31. فرآیند ارسال ریز نمرات 
 32. فرآیند انتخاب واحد دانشجویان 
 33. فرآیند اخذ درسی به صورت معرفی به استاد 
 34. فرآیند صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی 
 35. فرآیند مجوز تحویل مدرک تحصیلی 
 36. فرآیند صدور گواهی اتمام تحصیل 
 37. ارسال مدارک دانشجویان انتقال دائم به دانشگاه دیگر 
 38. اعلام فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه 
 39. فرایند ادامه تحصیل دانشجویان انتقال خارج به داخل 
 40. فرایند انتقال دائم دانشجویان به سایر دانشگاه ها 
 41. فرایند برگزاری آزمون جامع پیش کارورزی بصورت الکترونیکی 
 42. فرایند ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری و کارشناسی ناپیوسته 
 43. فرایند رسیدگی به وضعیت دانشجویان مشروط 

عناوین فرآیندهای مدیریت آموزشی .pdf