دکتر علی اصغر قدس 

استاد  گروه پیراپزشکی 

مشاهده cv

aaghods@yahoo.com

 

با عنایت به این امر که نیروی انسانی متعهد و توانمند یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد دانشگاه محسوب می شود، حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1386 مدیریت امور هیات علمی دانشگاه را تاسیس نموده است. این مدیریت بر آن است با استفاده از نیرویهای متخصص، کلیه نیازها و امور مرتبط با اعضای هیات علمی و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی منجر به مدرک را ساماندهی نموده و در راه پر کردن خلاء های موجود گام بردارد.

اهداف

  • سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی

  • اصلاح و بهبود فرآیندهای ارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی در سطح دانشگاه

  • تکریم اعضای هیات علمی و پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوطه در کمترین زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای استفاده حداکثری از توان علمی آنان

  • ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه های آموزشی منجر به مدرک در سطح گروههای علوم بالینی و پایه کلیه دانشکده ها بر اساس استاندارد های داخلی و خارجی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در سطح دانشگاه و همچنین افزایش کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه