دکتر علی اصغر قدس 

دانشیار گروه پیراپزشکی 

مشاهده cv

aaghods@yahoo.com

 

با عنايت به اين امر كه نيروي انساني متعهد و توانمند يكي از اركان اصلي توسعه و رشد دانشگاه محسوب مي شود، حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1386 مدیریت امور هيات علمي دانشگاه را تاسیس نموده است. اين مدیریت بر آن است با استفاده از نيرويهاي متخصص، كليه نيازها و امور مرتبط با اعضاي هيات علمي و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی منجر به مدرک را ساماندهي نموده و در راه پر كردن خلاء هاي موجود گام بردارد.

اهداف

  • سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي

  • اصلاح و بهبود فرآيندهاي ارزيابي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه

  • تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان

  • ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه های آموزشی منجر به مدرک در سطح گروههای علوم بالینی و پایه کلیه دانشکده ها بر اساس استاندارد های داخلی و خارجی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در سطح دانشگاه و همچنین افزایش کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه