آقای دکتر امیر مولایی 

استادیار گروه جراحی 

دکترای تخصصی سوختگی و پلاستیک 

cv