مدیر  اداره کل آموزش دانشگاه 

 

 
دکتر بهراد پورمحمدی
دانشیار انگل‌شناسی پزشکی
گروه پارازیتولوژی، دانشکده پزشکی