مدیر  اداره کل آموزش دانشگاه 

دکتر بهراد پورمحمدی

دانشیار انگل‌شناسی پزشکی
 
گروه پارازیتولوژی، دانشکده پزشکی