آقای دکتر امیر مولایی 

استادیار گروه جراحی 

دکترای تخصصی سوختگی و پلاستیک 

 

کارشناسان مرکز :

خانم نجمه حقیقت 

خانم زهرا عبدالشاه