مدیر مرکز:

آقای دکتر مولایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، استادیار،فوق تخصص سوختگی

 

کارشناسان مرکز:

خانم نجمه حقیقت ، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

خانم زهرا عبدالشاه کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی