مدیر مرکز: آقای دکتر مولایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

استادیار،فوق تخصص سوختگی

cv  

کارشناسان مرکز:

خانم نجمه حقیقت ، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

خانم آرزو نظاری  کارشناس  مدیریت بازرگانی