گروه های آموزشی مقطع دکتری تخصصی بالینی

رشته

مقطع

نام مدیر گروه

CV (رزومه اساتید)

دستیاری
جراحی عمومی

تخصصی بالینی

دکتر
ستاره سلطانی

cv

کودکان

تخصصی بالینی

دکتر
سید محمد حسینی

cv

بیماریهای داخلی

تخصصی بالینی

دکتر
فرهاد ملک

cv

بیهوشی

تخصصی بالینی

دکتر
بابک حسین زاده

cv

دستیاری
زنان و زایمان

تخصصی بالینی

دکتر
الهام صفاریه

cv

طب اورژانس

تخصصی بالینی

دکتر
محمدرضا مونسان

cv

 

 

 

 

گروه های آموزشی مقطع دکتری تخصصی (PhD)

رشته

مقطع

نام مدیر گروه

CV (رزومه اساتید)

پرستاری (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکتر
حسن بابامحمدی

cv

علوم سلولی کاربردی (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکتر اکرم علیزاده

cv

فیزیولوژی (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکتر زاهدی خراسانی 

cv

زیست فناوری پزشکی (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکتر
حمید معدن چی

cv

مهندسی بافت (PhD)

دکتری تخصصی (PhD)

دکتر اکرم علیزاده

cv

 

 

 

 

 

 

 

گروه های آموزشی مقطع دکتری تخصصی پژوهشی

رشته

مقطع

نام مدیر گروه

CV (رزومه اساتید)

ایمنی شناسی پزشکی

دکتری تخصصی پژوهشی

دکتر بهمن یوسفی 

cv

فیزیولوژی

دکتری تخصصی پژوهشی

دکتر علی رشیدی پور

cv

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

گروه های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

رشته

مقطع

نام مدیر گروه

CV (رزومه اساتید)

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

دکتر
مصطفی کریمائی

cv

گفتاردرمانی

کارشناسی ارشد

دکتر
مژگان اسدی 

cv

فیزیوتراپی ورزشی

کارشناسی ارشد

دکتر سیروس
تقی زاده دلخوش

cv

فیزیوتراپی

کارشناسی ارشد

دکتر سیروس
تقی زاده دلخوش

cv

پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد

دکتر
محسن سلیمانی

cv

پرستاری اورژانس

کارشناسی ارشد

دکتر نصیر  امانت 

cv

پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد

دکتر
علی فخر موحدی

cv

بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد

دکتر
احمدرضا بندگی

cv

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

دکتر
زاهدی خراسانی 

cv

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد

دکتر بهمن یوسفی

cv

علوم تشریحی

کارشناسی ارشد

دکتر بهپور یوسفی

cv

فیزیک پزشکی

کارشناسی ارشد

دکتر هادی طالشی 

cv