مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل: 

 

مرخصي تحصيلي: 

    ماده 33) دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي ، در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 1 نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تكميلي استفاده كند..

دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 2 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي 3 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كنند.

تبصره 1 : موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي ، با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد.

تبصره 2 : مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

   ماده 34) تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.

تبصره 1 : چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود ، تصميم گيري بعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره 2 : اداره آموزشي دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت  نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ نمايد.

تبصره3 : عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجومي باشد.

    ماده 35) مصوبه چهل و نهمين جلسه مورخه 1/8/91 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در خصوص مرخصي زايمان شاغل به تحصيل در مقطع كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ، كارشناسي ارشد ناپيوسته ، دكتراي عمومي ، از يك نيمسال به دو نيمسال تحصيلي افزايش  مي يابد . تاريخ اجراي مصوبه از مهرماه 1391 به بعد مي باشد و دانشجوياني كه در زمان ابلاغ مصوبه در مرخصي زايمان مي باشند نيز مشمول مصوبه مي گردند .

   ماده 36) دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تائيد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد ميتوانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تكميلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

 

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت: 

   ماده 37) دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تائيد شوراي آموزشي دانشگاه علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 

انصراف از تحصيل: 

   ماده 38) دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.

تبصره : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

   ضمائم :مدت مرخصي تحصيلي با احتساب يا بدون احتساب در سنوات تحصيلي بعنوان تعهدات آموزش رايگان محسوب نمي‌گردد. لازم به ذکر است مدت مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات فقط در تعداد نيمسال هاي مدت تحصيل محسوب مي‌گردد.