ارتقاء اعضاء هیئت علمی یکی از مأموریت­های دانشگاه است، که می­تواند بر مبنای ارزیابی فعالیت اعضاء هیئت علمی در زمینه­ های آموزشی، پژوهشی و اجرایی محقق گردد. این امر نه تنها سبب ارتقای رتبه آموزشی هیئت علمی گردیده، بلکه این ارتقاء بایستی به نوعی در رشد فعالیت­های آموزشی و پژوهشی وی بعنوان عضوی از فرآیند آموزشی در خانواده دانشگاه و همچنین اعتلاء و ارتقاء محیط آموزشی در دانشگاه اثرگذار باشد. بدین منظور جهت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ارتقاء اعضاء هیئت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی و همچنین رسیدگی به سایر مواردی که در آئین ­نامه استخدامی و جذب اعضاء هیئت علمی به آن اشاره شده است، هیأت ممیزه در هر یک از دانشگاه­های واجد شرائط تشکیل میگردد.

وظایف و اختیارات هیات ممیزه :    

 • رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضاء هیئت علمي به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری و استادی
 • تبديل وضعيت اعضاي هیئت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
 • احتساب سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی
 • احتساب سنوات آموزشی اعضاء هیئت علمی
 • ابلاغ آیین­ نامه­ ها،  بخش نامه ­های جدید و هرگونه تغییرات احتمالی در رابطه با  ارتقاء اعضاء هیئت علمی
 • نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيات مميزه دانشگاه‌
 • بررسي و استعلام، به منظور به‌روز كردن آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
 • تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیئت علمی
 • انتخاب دبیر هیأت ممیزه و تعیین اعضای کمیته­ های تخصصی
 • تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی
 • نظارت بر برنامه ریزی در خصوص تهیه دستور کار و صورتجلسه مصوبات هیات ممیزه و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط
 • تهیه و تنظیم گزارشات مستمر مربوط به فعالیتهای هیات ممیزه به بالاترین مقام دانشگاه
 • ایجاد پایگاه آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی دا

  ارتقاء اعضاء هیئت علمی یکی از مأموریت­های دانشگاه است، که می­تواند بر مبنای ارزیابی فعالیت اعضاء هیئت علمی در زمینه­ های آموزشی، پژوهشی و اجرایی محقق گردد. این امر نه تنها سبب ارتقای رتبه آموزشی هیئت علمی گردیده، بلکه این ارتقاء بایستی به نوعی در رشد فعالیت­های آموزشی و پژوهشی وی بعنوان عضوی از فرآیند آموزشی در خانواده دانشگاه و همچنین اعتلاء و ارتقاء محیط آموزشی در دانشگاه اثرگذار باشد. بدین منظور جهت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ارتقاء اعضاء هیئت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی و همچنین رسیدگی به سایر مواردی که در آئین ­نامه استخدامی و جذب اعضاء هیئت علمی به آن اشاره شده است، هیأت ممیزه در هر یک از دانشگاه­های واجد شرائط تشکیل میگردد.

  وظایف و اختیارات هیات ممیزه :    

  • رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضاء هیئت علمي به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری و استادی
  • تبديل وضعيت اعضاي هیئت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
  • احتساب سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی
  • احتساب سنوات آموزشی اعضاء هیئت علمی
  • ابلاغ آیین­ نامه­ ها،  بخش نامه ­های جدید و هرگونه تغییرات احتمالی در رابطه با  ارتقاء اعضاء هیئت علمی
  • نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيات مميزه دانشگاه‌
  • بررسي و استعلام، به منظور به‌روز كردن آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
  • تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیئت علمی
  • انتخاب دبیر هیأت ممیزه و تعیین اعضای کمیته­ های تخصصی
  • تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی
  • نظارت بر برنامه ریزی در خصوص تهیه دستور کار و صورتجلسه مصوبات هیات ممیزه و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط
  • تهیه و تنظیم گزارشات مستمر مربوط به فعالیتهای هیات ممیزه به بالاترین مقام دانشگاه
  • ایجاد پایگاه آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه
  • بررسی مقدماتی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر هیات ممیزه نسبت به صلاحیت علمی داروطلبان ورود به خدمت در مراتب مربی و استادیار و نیز ارتقای مرتبه دانشیاری و استادی
  • برقراری ارتباط لازم و موثر بین کمیته های تخصصی هیات ممیزه
  • ایجاد هماهنگی لازم بین هیات ممیزه و کمیته گزینش استاد بمنظور تسریع در بررسی صلاحیت اخلاقی متقاضیان عضویت در هیات علمی
  • پیگیری و هماهنگی های مستمر بر تشکیل جلسات هیئت ممیزه
  • تماس مستمر با هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت بمنظور تهیه اطلاعات لازم در زمینه آخرین اصلاحات انجام شده آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط
  • هماهنگی با نمایندگان هیات ممیزه در دانشکده های تابعه بمنظور آشنایی بیشتر آنان با آخرین اطلاعات از بخشنامه ها و دستورالعملهای موجود
  • بررسی و محاسبه سوابق آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه
  • انجام سایر امور درزمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

  اعضای هیات ممیزه دانشگاه : 

 

اعضای هیات ممیزه دانشگاه

 

1

دکتر نوید دانایی

استادیار و رئیس هیات ممیزه دانشگاه

 

2

دکتر سید سعید کسائیان

استادیار و دبیر هیات ممیزه ذ دانشگاه

 

3

دکتر راهب قربانی

استاد

 

4

دکتر علی رشیدی پور

استاد

 

5

دکتر عباسعلی وفایی

استاد

 

6

دکتر مجید جدیدی

استاد

 

7

دکتر پرویز کوخایی

استاد

 

8

دکتر منوچهر صفری

استاد

 

9

دکتر محمدرضا تمدن

استاد

 

10

دکتر افشین سمایی

استاد

 

11

دکتر علی اصغر قدس

دانشیار

 

12

دکتر فرحناز قهرمانفرد

دانشیار

 

13

دکتر فرهادملک

دانشیار

 

14

دکتر جمیله مقیمی

دانشیار

 

15

دکتر داریوش پهلوان

دانشیار

 

16

دکتر محسن سلیمانی

دانشیار

اعضای کمیته تخصصی گروه علوم پايه پزشكي، بهداشت، تغذيه و پيراپزشكي

 

1

دکتر عباسعلی وفایی

استاد و دبیر کمیته

 

2

دکتر محسن سلیمانی

دانشیار

 

3

دکتر راهب قربانی

استاد

 

4

دکتر فاطمه احسانی

استادیار

 

5

دکتر منوچهر صفری

استاد

 

6

دکتر احمدرضا بندگی

دانشیار

 

7

دکتر مجید میرمحمدخانی

دانشیار

اعضای کمیته تخصصی  گروه پزشکی، بالینی

 

1

دکتر داریوش پهلوان

دانشیار و دبیر کمیته

 

2

دکتر  سیدسعید کسائیان

استادیار

 

3

دکتر محمد فروزش فرد

استاد

 

4

دکتر نازیلا عاملی

دانشیار

 

5

دکترمحمد نوبخت

دانشیار

 

6

دکتر فرحناز قهرمانفرد

دانشیار

 

7

دکتر کامران قدس

دانشیار

 

8

دکتر الهام صفاریه

استادیار

 

کارشناس هیات ممیزه دانشگاه

  1

فریده تاج فر

کارشناس هیات ممیزه دانشگاه