مدیر مر کز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی استان سمنان

آقای دکتر سید ابوالفضل تهیدست 

مشاهده CV

مدیر گروه گفتار درمانی دانشکده علوم توانبحشی .مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان