مدیر مر كز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  استان سمنان

فريده ايزدي ثابت 

مشاهده cv

Email : emas@sem-ums.ac.ir