واحد پذیرش و ثبت نام:

 

کارشناس  پذیرش  و ثبت نام  :  سرکار خانم سپیده  ملک محمدی 

تلفن تماس : 02331052166

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس امور مالی : رسول رضا کاظمی 

تلفن تماس : 

 

کارشناس امور آموزشی : آقای علی بابایی 

تلفن تماس : 31052137

آدرس : ستاد مرکزی دانشگاه - طبقه سوم - واحد پذیرش و ثبت نام 

 

اهم وظایف:

  • تنظیم و تکمیل پرونده آموزشی دانشجویی
  • بررسی وضعیت تعهد دانشجویان
  • تهیه و صدور کارت تحصیلی برای دانشجویان جدید
  • تهیه دستورالعملهای لازم در زمینه پذیرش دانشجویان جدید الورود
  • رسیدگی به امور پذیرش دانشجویان جدید الورود
  • بررسی و اقدام به تقاضای دانشجویان متقاضی انتقال ، تغییر رشته، جابجایی ، میهمانی
  • بررسی و پیگیری لازم به منظور تکمیل کمبود مدارک مورد نیاز در پرونده
  • اعلام اسامی دانشجویان مجاز به تحصیل در دانشکده های تابعه