واحد خدمات امور  آموزشی و سیستم هم آوا 

 

کارشناسان خدمات امور آموزشی  :  سرکار خانم فهیمه همتی 

تلفن تماس : 02333441021- 02333441022

داخلی : 2151

کارشناسان خدمات امور آموزشی :  سرکار خانم اکرم کامرانپور 

تلفن تماس : 02333441021- 02333441022

داخلی : 2152

 

مدیر سیستم  هم آوا : سرکار خانم مژگان مداح 

تلفن تماس : 02333441021- 02333441022

داخلی : 2150 

آدرس : ستاد مرکزی دانشگاه - طبقه سوم - واحد کارشناسان امور آموزشی