واحد خدمات امور  آموزشي و سیستم سما

 

 کارشناس مسئول واحد خدمات امور آموزشی  : سرکار خانم صدیقه طنانی

تلفن تماس : 02333441021- 02333441022

داخلی : 2137

 

کارشناسان خدمات امور آموزشی  :  سرکار خانم فهیمه همتی 

تلفن تماس : 02333441021- 02333441022

داخلی : 2151

کارشناسان خدمات امور آموزشی :  سرکار خانم اکرم کامرانپور 

تلفن تماس : 02333441021- 02333441022

داخلی : 2152

 

مدیر سیستم سما : سرکار خانم مژگان مداح 

 

تلفن تماس : 02333441021- 02333441022

داخلی : 2150 

آدرس : ستاد مرکزی دانشگاه - طبقه سوم - واحد کارشناسان امور آموزشی 

 

اهم وظايف واحد امور آموزشي و سیستم سما : 

 • نظارت بر اجراي صحيح انتخاب واحد ، برگزاري امتحانات در هر ترم تحصيلي

 • تهيه آگهي و انجام امور مربوط به امتحانات داخلي و برگزاري آزمونهاي دانشگاه (امتحانات ترم، آزمونهاي سراسري جامع علوم پايه و پيش كارورزي)

 • دريافت و كنترل ريزنمرات دانشجويان از دانشكده هاي تابعه

 • صدور كارنامه ريزنمرات و تأئيديه انتخاب واحد

 • بررسي وضعيت تحصيلي كليه دانشجويان در هر مقطع از تحصيل به منظور انتخاب واحد ، انتقال ، جابجايي ، انصراف ، ميهمان ، اخراج ، تغيير رشته وادامه تحصیل

 • تهيه و تدوين و برنامه ريزي دروس جهت دوره هاي مختلف آموزشي در دانشكده هاي تابعه در هر ترم

 • تنظيم و ارسال سرفصل دروس به دانشكده هاي تابعه

 • تهيه و تنظيم تقويم ترمي دانشگاه

 • نگهداري و ثبت نمرات دريافتي از دانشكده ها

 • تحويل كارت دانشجويي و يا تمديد ‌آن جهت دانشجويان شاغل به تحصيل

 • تهيه و تنظيم موارد مربوط به ارائه وضعيت تحصيلي دانشجويان به شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه

 • تهيه و تنظيم كد مركزي دانشجويان

 • تهيه دستورالعملهاي لازم در زمينه نام نويسي در هر نيمسال براي دانشجويان شاغل

 • كنترل ريزنمرات دانشجويان جهت فراغت از تحصيل

 • مشخص نمودن افت تحصيلي، مشروطي، اخراجي دانشجويان وپيگيري مواردفوق