اداره دانش آموختگان و مشمولین 

کارشناس مسئول دانش آموختگان  و مشمولین : سرکار خانم ژانت پیوندی 

تلفن تماس : 0233341021 - 02333441022   داخلی 2168

کارشناس دانش آموختگان و مشمولین : سرکار خانم مرضیه فرزانه 

تلفن تماس : 0233341021 - 02333441022   داخلی 2167

 

شرح وظايف واحد دانش آموختگان و امور مشمولين:

  • ثبت و گزارش فراغت از تحصيل دانشجويان به مراجع ذيصلاح
  • تعيين وضعيت فارغ التحصيلان و صدور دانشنامه ، صدور گواهي موقت و صدور تأئيديه تحصيلي
  • ارسال ريزنمرات و گواهي فراغت از تحصيل به مراكز مجاور درخواست كننده ارسال مدارك فارغ التحصيلان به مؤسسات خارجي موردنياز و مجاز (ريزنمرات ، گواهي فارغ التحصيلي)
  • كنترل وضعيت نظام وظيفه كليه دانشجويان فارغ التحصيل ، انصرافي ، اخراجي
  • صدور كارت معافيت تحصيلي دانشجويان و ابلاغ وضعيت نظام وظيفه دانشجويان مشمول به اداره نظام وظيفه بعد از هرگونه تغيير در ادامه تحصيل
  • صدور تأييديه طرح براي دانشگاههاي درخواست كننده
  • صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي
  • تحويل دانشنامه و ريزنمرات به ذينفع