اداره دانش آموختگان و مشمولین 

 

کارشناس  دانش آموختگان  و مشمولین : سرکار خانم مهسا ذوالفقاریان 

تلفن تماس : 0233341021 - 02333441022   داخلی 2168

کارشناس دانش آموختگان و مشمولین : سرکار خانم مرضیه فرزانه 

تلفن تماس : 0233341021 - 02333441022   داخلی 2167

 

شرح وظایف واحد دانش آموختگان و امور مشمولین:

  • ثبت و گزارش فراغت از تحصیل دانشجویان به مراجع ذیصلاح
  • تعیین وضعیت فارغ التحصیلان و صدور دانشنامه ، صدور گواهی موقت و صدور تأئیدیه تحصیلی
  • ارسال ریزنمرات و گواهی فراغت از تحصیل به مراکز مجاور درخواست کننده ارسال مدارک فارغ التحصیلان به مؤسسات خارجی موردنیاز و مجاز (ریزنمرات ، گواهی فارغ التحصیلی)
  • کنترل وضعیت نظام وظیفه کلیه دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی ، اخراجی
  • صدور کارت معافیت تحصیلی دانشجویان و ابلاغ وضعیت نظام وظیفه دانشجویان مشمول به اداره نظام وظیفه بعد از هرگونه تغییر در ادامه تحصیل
  • صدور تأییدیه طرح برای دانشگاههای درخواست کننده
  • صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی
  • تحویل دانشنامه و ریزنمرات به ذینفع