عضو هیأت علمی و  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  پزشکی : خانم فریده ایزدی ثابت 

 

کارشناس مسئول برنامه ريزي و ارزشيابي آموزش  و مسئول دفتر استعداد درخشان دانشگاه : خانم لیدا فتاحی زاده 

 

 کارشناس ارزشيابي و پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی: خانم دکتر زهرا صفایی 

 

کارشناس رشد و بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه : خانم دکتر ملیحه بخشایی 

 

اهم وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه :

 

1.     توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استاندارهای موجود

2.    توانمند سازي اعضاي هيات علمي دانشگاه و ارتقائ كيفيت آموزش از طريق پژوهش در آموزش

3.    بهبود نظام پايش و ارزشيابي نظام آموزش در محور ارزشيابي اعضاي هيات علمي، برنامه هاي آموزشي، دانشجويي و واحد هاي آموزشي 

4.    توسعه استفاده از تكنولوژي هاي نوين در راستاي برنامه ريزي هاي آموزشي و پژوهش های آموزش پزشکی   

5.    برگزاری کارگاههای آموزشیبر اساس نیازسنجی

6.    توسعه کمی وکیفی رشته های جدید متناسب با نیازهای جامعه

7.     بازنگری برنامه های آموزشی کلیه رشته‌های موجود در دانشگاه

8.     سازماندهی و نظارت بر اجرای آزمونهای پیشرفت تحصیلی

9.    ارزشیابی مستمر اساتید ومدیران گروههای آموزشی

10.  ارزشیابی مستمر کارکنان  مرکز

11.  شناسايي دانشجویان ممتاز و استعدادهاي درخشان و فراهم ساختن امكان شركت آنها در جلسات و شوراهاي آموزشي ، پژوهشي و رفاهي و.....

12.معرفی دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به بنیاد ملی نخبگان و وزارت متبوع جهت استفاده از تسهیلات

13.برگزاری المپیاد های علمی دانشجویان

14. تشکیل جلسات  دوره ای با دانشجویان

15.تعیین اولویت های پژوهشی و حمایت های مربوطه در سایت دانشگاه

16.تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

17. حمایت از طرحهای پژوهش در آموزش و تشویق پژوهشگران به استفاده از نتایج بدست آمده در فرآیند آموزش

18.جلب مشارکت از اعضای هیات علمی و استفاده از تواناییهای آنان در امر برگزاری (دوره های آموزشی) کارگاهها و جلسات ماهانه مرکز

19. دعوت از اساتید برجسته برای برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی

20. اجرای نیاز سنجی آموزشی از مدیران آموزشی، اعضاء هیأت علمی ، کارکنان

21. شناسایی و جلب مشارکت سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی که می توانند در جهت ارتقاء آموزش پزشکی باEDC همکاری نمایند.

22.نظارت بر فعالیتهای آموزشیSkill lab و ارزشیابی مستمر آن

23.  توسعه فناوري  نوین اطلاعات و ارتباطي

24.نظارت بر دفاتر توسعه  دانشكده ها و بيمارستهانهاي آموزشي EDO))

25.  شرکت در کنگره ها و همایش های آموزش پزشکی