عضو هیأت علمی و  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  پزشکی : آقای دکتر علیرضا خوشدل ( عضو هیات علمی دانشگاه )

 

کارشناس مسئول برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش  و مسئول دفتر استعداد درخشان دانشگاه : خانم لیدا فتاحی زاده 

 

 کارشناس ارزشیابی و پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی: خانم دکتر زهرا صفایی 

 

کارشناس رشد و بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه : خانم دکتر کیانا  بخشایی 

 

اهم وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه :

 

1.     توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استاندارهای موجود

2.    توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه و ارتقائ کیفیت آموزش از طریق پژوهش در آموزش

3.    بهبود نظام پایش و ارزشیابی نظام آموزش در محور ارزشیابی اعضای هیات علمی، برنامه های آموزشی، دانشجویی و واحد های آموزشی 

4.    توسعه استفاده از تکنولوژی های نوین در راستای برنامه ریزی های آموزشی و پژوهش های آموزش پزشکی   

5.    برگزاری کارگاههای آموزشیبر اساس نیازسنجی

6.    توسعه کمی وکیفی رشته های جدید متناسب با نیازهای جامعه

7.     بازنگری برنامه های آموزشی کلیه رشته‌های موجود در دانشگاه

8.     سازماندهی و نظارت بر اجرای آزمونهای پیشرفت تحصیلی

9.    ارزشیابی مستمر اساتید ومدیران گروههای آموزشی

10.  ارزشیابی مستمر کارکنان  مرکز

11.  شناسایی دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان و فراهم ساختن امکان شرکت آنها در جلسات و شوراهای آموزشی ، پژوهشی و رفاهی و.....

12.معرفی دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به بنیاد ملی نخبگان و وزارت متبوع جهت استفاده از تسهیلات

13.برگزاری المپیاد های علمی دانشجویان

14. تشکیل جلسات  دوره ای با دانشجویان

15.تعیین اولویت های پژوهشی و حمایت های مربوطه در سایت دانشگاه

16.تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

17. حمایت از طرحهای پژوهش در آموزش و تشویق پژوهشگران به استفاده از نتایج بدست آمده در فرآیند آموزش

18.جلب مشارکت از اعضای هیات علمی و استفاده از تواناییهای آنان در امر برگزاری (دوره های آموزشی) کارگاهها و جلسات ماهانه مرکز

19. دعوت از اساتید برجسته برای برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی

20. اجرای نیاز سنجی آموزشی از مدیران آموزشی، اعضاء هیأت علمی ، کارکنان

21. شناسایی و جلب مشارکت سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی که می توانند در جهت ارتقاء آموزش پزشکی باEDC همکاری نمایند.

22.نظارت بر فعالیتهای آموزشیSkill lab و ارزشیابی مستمر آن

23.  توسعه فناوری  نوین اطلاعات و ارتباطی

24.نظارت بر دفاتر توسعه  دانشکده ها و بیمارستهانهای آموزشی EDO))

25.  شرکت در کنگره ها و همایش های آموزش پزشکی