کارشناسان اداره  تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 سرکار خانم  سمانه مطلبی 

 تلفن تماس :   31052146- 023 

 

 

سرکار خانم  نرگس ذاکری نژاد 

   023- 31052164 تلفن تماس         

 

آدرس : ستاد مرکزی دانشگاه - طبقه سوم - واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

آدرس ایمیل سازمانی tsr@semums.ac.ir

 

 

 

اهم وظایف :

 1. انجام امور مربوط به پذیرش فوق تخصصی (ثبت نام و ارسال مدارک ثبت نامی و داوطلبان به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی)
 2. ثبت نام اولیه از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد و دستیاران
 3. صدورکارت دانشجویی دانشجویان فوق
 4. بررسی درخواست مرخصی تحصیلی و نیز انصراف از تحصیل و صدور احکام مربوطه
 5. رسیدگی به درخواست های متقاضیان مهمان و ارسال کارکرد ماهانه ایشان به دانشگاهها
 6. صدور احکام اخراج و بازگشت به تحصیل
 7. مکاتبات لازم با حوزه نظام وظیفه جهت صدور معافیت تحصیلی و در مورد دانشجویان اخراجی و انصرفی و بازگشت به تحصیل دوره کارشناسی ارشد
 8. اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع و سازمانهای مجاز درخواست کننده
 9. ارسال آئین نامه های آموزشی ، خبرنامه و دستورالعمل های واصله به دانشکده ها و مراکز تابعه
 10. انجام امور مربوط به بررسی و تطبیق وضع تحصیلی دانش آموختگان با مصوبات و تعهدات آموزشی و تکمیل پرونده آنان و همچنین مطابقت وضعیت تحصیلی از نظر طول سنوات ، تعداد واحدهای گذرانیده شده و عدم مغایرت آموزشی دستیاران و کارشناسی ارشد
 11. انجام امور مربوط به تهیه و اقدام جهت ثبت و صدور دانشنامه پایان تحصیلات
 12. انجام کلیه امور مربوط به پذیرش دستیاران تخصصی (ثبت نام ، توزیع کارت آزمون ، توزیع کارنامه ، بررسی مدارک ثبت نامی ، ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان)
 13. صدور تأئیدیه تحصیلی جهت دانش آموختگان
 14. ارسال اطلاعیه و دستورالعمل ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهینامه و ارسال به دبیرخانه شورای تخصصی
 15. نظارت و اجرای دقیق قوانین و مقررات دوره دستیاری (انتقالی و میهمانی، انصراف و ترک تحصیل ، مرخصی ها امتحانات ارتقاء و گواهینامه تخصصی ، بررسی پرونده آموزشی دستیاران در زمان فراغت از تحصیل