مسئول دبیر خانه  جذب  اعضای هیات علمی  و کارشناس امور هیات علمی : سرکار خانم دکتر  فریده تاج فر 

 کارشناس صلاحیت عمومی : سرکار خانم  آزاده قاسمی  

 کارشناس کارگزین  : سرکار خانم مریم نظری

 کارشناس دبیر خانه  :سرکار خانم ملیحه کساییان 

 

تلفن تماس : 09055250326 -   02333441021- 02333441022   

 مرکز امور هیات علمی : 02331052156- 02331052157 - 02331052158 

 دبیر خانه هیات جذب : 02331052154 - 02331052155

 

آدرس :  سمنان - بلوار بسیج - ستاد مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان  - طبقه سوم  -  مرکز امور هیات علمی - دبیر خانه هیات جذب ) 

omoreelmi@semums.ac.ir