مدیر امور هیات علمی دانشگاه : جناب آقای دکتر علی اصغر قدس   

مسئول دبیر خانه  جذب  اعضای هیات علمی  و کارشناس امور هیات علمی : سرکار خانم فریده تاج فر 

 کارشناس صلاحیت عمومی : سرکار خانم  آزاده قاسمی  

 کارشناسان کارگزین امور هیات علمی : سرکار خانم مریم نظری- سر کار خانم فاطمه احسانی  

 

تلفن تماس : 09055250326 -   02333441021- 02333441022   

داخلی - ( مرکز امور هیات علمی : 2156  2157- 2158 ) - ( دبیر خانه هیات جذب  2154 - 2155 )  

 

آدرس :  سمنان - بلوار بسیج - ستاد مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان  - طبقه سوم  -  مرکز امور هیات علمی - دبیر خانه هیات جذب ) 

omoreostad@semums.ac.ir