مدیر   اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 

دکتر  حسین میلادی گرجی 

استاد گروه فیزیولوژی
دکترا Physiology

miladi331@ yahoo.com

تلفن 31052165-023

cv

 

اهم وظایف :

 • نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات، خدمات آموزشی دانشکده ها و واحدهای تابعه
 • تنظیم و نگهداری پرونده تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان
 • تهیه و تدوین مقررات خدمات آموزشی برای پیشنهاد به معاونت آموزشی جهت تصویب
 • نظارت بر ثبت ، نگهداری و کنترل واحدهای درسی
 • اعمال عملیات مربوط به حذف و اضافه دروس
 • ایجاد حفظ هماهنگی میان دانشکده ها و مؤسسات تابعه دانشگاه در مورد فعالیتهای آموزشی
 • ثبت ، کنترل و معدل گیری نمرات دانشجویان با همکاری مرکز رایانه
 • صدور ریزنمرات و گواهی های فراغت از تحصیل و همچنین کارت تحصیلی برای دانشجویان
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان و نگهداری پرونده های مربوط به آن
 • صدور گواهی نامه های موقت ، تائیدیه های تحصیلی ، دانشنامه فارغ التحصیلان و مکاتبات خارجی با دانشگاههایی که درباره فارغ التحصیلان سئوال می کنند.
 • ارائه گواهی فراغت از تحصیلات دانش آموختگان جهت انجام خدمات طرح نیروی انسانی
 • صدور مجوز مدارک تحصیلی برای کلیه دانش آموختگان
 • تهیه آمار دانشجویان ، با همکاری مراکز رایانه
 • تنظیم فهرست دانشجویان ممتاز ، با همکاری دانشکده ها
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ادارات تابعه
 • کنترل کار واحدهای تابعه ، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها
 • انجام تمامی امور مربوط به ثبت نام ، تحصیل و فارغ التحصیل دستیاران دانشگاه
 • این مدیریت شامل واحدهای پذیرش و ثبت نام ، خدمات آموزشی و ماشینی ، دانش آموختگان و امور مشمولین و واحد تحصیلات تکمیلی می باشد که در ذیل به اهم وظایف آنها اشاره می گردد.