جهت دریافت آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ...  در روی آیتم مربوط کلیک نمایید : 

 1. آیین نامه برنامه های آموزشی مجازی 
 2.  بخشنامه صدور گواهی نهایی 
 3. تفویض برنامه های غیر حضوری 
 4. دستور العمل برنامه های غیر حضوری 
 5. قانون امتیاز جهت صدور گواهی نهایی 
 6. فرآیند درخواست برنامه های آموزش مداوم 
 7. فراآیند صدور گواهی نهایی برای مشمولان 
 8. مشمولان قانون 
 9.  فرآیند صدور مجوز برنامه ها
 10.  فرآیند صدور گواهی کمیته ماده 6 (فرصت جهت پزشکان و پیرا پزشکان
 11. معافیت از کسب امتیاز در دوره فلوشیپ
 12. اضافه شدن رشته ها و مقاطع گروه پزشکی در سامانه 
 13. آیین نامه تخصصی امتیاز برنامه های آموزش مداوم ( سی و چهارمین شورای آموزش مداوم )
 14. دستورالعمل صدرو گواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور سازمان نظام پزشکی ( 94/10/23) 
 15. عناوین مصوب شده اولویت های ملی چهارمین کمیسیون آموزش مداوم جامعه نگر ( 94/10/23) 
 16. تکمیل فرم ارزشیابی از طریق سامانه آموزش مداوم 
 17. دستورالعمل اجرای برنامه های همجوارآموزش مداوم 
 18. رعایت تعداد مجازشرکت کنندگان دربرنامه های آموزش مداوم
 19. رعایت مهلت ثبت امتیازمشمولین دربرنامه های آموزش مداوم
 20. عدم تغییربرنامه پس ازارسال به اداره کل آموزش مداوم
 21. عدم تغییربرنامه ها پس تأیید درسرویس درخواست ها
 22. شاخص های مرکز آموزش مداوم درسال 1396 و1397
 23. آییننامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامههای آموزش مداوم  
 24. آییننامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکی
 25. دستورالعمل اجرایی تخصیص امتیاز به اعضای پانل در برنامه های آموزش مداوم
 26. دستورالعمل تخصیص امتیاز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 27. دستورالعمل تعیین عناوین و سرفصلهای آموزش مداوم
 28. دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تحقیقاتی درحوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی
 29. دستور العمل نحوه تخصیص امتیاز به کنفرانس و سمپوزیوم آموزش مداوم مجازی
 30. راهنمای پیشنهاد عناوین دور ها به مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای 
 31. شیوه نامه همکاری در اجرای برنامه های آموزش مداوم
 32. دوره های آموزشی مصوب
 33. امتیاز مشمولین با چند مدرک تحصیلی.pdf
 34. آیین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامه های آموزش مداوم (ویرایش دوم).pdf
 35. آیین نامه جدید آموزش مداوم.pdf
 36. بخشنامه افزایش موقت ظرفیت وبینارها.pdf
 37. دستورالعمل آزمون پایانی برنامه های حضوری.pdf
 38. دستورالعمل صدور گواهی نهایی پنجساله آموزش مداوم.pdf
 39. شیوه نامه همکاری مراکز مجری با بخش غیردولتی (recovered).pdf
 40. اجرای برنامه های حضوری در گروههای کوچکتر با ظرفیت 50 نفر --سراسر دانشگاهها -کلیه مراکز.pdf
 41. افزایش موقت ظرفیت وبینارهای آموزش مداوم.pdf
 42. امتیاز مشمولین با چند مدرک تحصیلی (1).pdf
 43. امکانات و تغییرات سامانه در بخش صدور مجوز برای همایش مجازی وبیناری.pdf
 44. آیین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامه های آموزش مداوم.pdf
 45. بخشنامه بیست درصد هزینه کرد برنامه های آموزش مداوم از مبلغ حق ثبت نام توسط دبیر آموزش مداوم دانشگاهها--سراسر دانشگاهها.pdf
 46. بخشنامه درخصوص برگزاری وبینارهای علمی مدیریت خون بیمار و هموویژلانس دانشگاه ها و دانشکده ها-سازمان ها.pdf
 47. بخشنامه عدم ارائه و نشر پاسخ سوالات پایانی وبینارهای آموزش مداوم --سراسر دانشگاهها -کلیه مراکز .pdf
 48. در خصوص برنامه هایی با محوریت مدیریت سلامت--سراسر دانشگاهها -دانشکده ها.pdf
 49. دستورالعمل آزمون پایانی برنامه های حضوری آموزش مداوم.pdf
 50. دستورالعمل صدور گواهی نامه نهایی آموزش مداوم جامعه پزشکی.pdf
 51. دستورالعمل نحوه اجرای برنامه های آموزش مداوم محدود دانشگاهی.pdf
 52. شیوه نامه ارائه پوستر در همایش های مجازی.pdf
 53. مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی.pdf
 54. همایش مجازی.pdf
اعلام مجوزهای صادرشده به مراکزدرخواست کننده دانلود
مراحل اطلاع رسانی به مشمولان از زمان ،مکان وامتیازبرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدور ابلاغ دبیری برنامه های آموزشی حضوری دانلود
مراحل ابلاغ دعوت نامه سخنرانی دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل تأیید دبیری برنامه های آموزشی دانلود
مراحل بازگشت هزینه ثبت نام مشمولان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورمجوزبرنامه های آموزشی حضوری دانلود
مراحل صدورگواهی نامه شرکت کنندگان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورگواهی نامه سخنرانان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورگواهی نامه نهایی 5 ساله مشمولان دانلود
صدور گواهی نامه کمیته ماده 6 دانلود
محاسبه و اعطای امتیاز گواهی شرکت وسخنرانی کنگره دانلود
نمودارفرآیند صدورمجوزبرنامه آموزشی حضوری درمرکزآموزش مداوم جامعه پزشکی دانلود