جهت دریافت آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ...  در روی آیتم مربوط کلیک نمایید : 

 1. آیین نامه برنامه های آموزشی مجازی 
 2.  بخشنامه صدور گواهی نهایی 
 3. تفویض برنامه های غیر حضوری 
 4. قانون امتیاز جهت صدور گواهی نهایی 
 5. فرآیند درخواست برنامه های آموزش مداوم 
 6. فراآیند صدور گواهی نهایی برای مشمولان 
 7. مشمولان قانون 
 8.  فرآیند صدور گواهی کمیته ماده 6 (فرصت جهت پزشکان و پیرا پزشکان
 9. معافیت از کسب امتیاز در دوره فلوشیپ
 10. اضافه شدن رشته ها و مقاطع گروه پزشکی در سامانه 
 11. آیین نامه تخصصی امتیاز برنامه های آموزش مداوم ( سی و چهارمین شورای آموزش مداوم )
 12. دستورالعمل صدرو گواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور سازمان نظام پزشکی ( 94/10/23) 
 13. عناوین مصوب شده اولویت های ملی چهارمین کمیسیون آموزش مداوم جامعه نگر ( 94/10/23) 
 14. تکمیل فرم ارزشیابی از طریق سامانه آموزش مداوم 
 15. دستورالعمل اجرای برنامه های همجوارآموزش مداوم 
 16. رعایت تعداد مجازشرکت کنندگان دربرنامه های آموزش مداوم
 17. رعایت مهلت ثبت امتیازمشمولین دربرنامه های آموزش مداوم
 18. عدم تغییربرنامه پس ازارسال به اداره کل آموزش مداوم
 19. عدم تغییربرنامه ها پس تأیید درسرویس درخواست ها
 20. شاخص های مرکز آموزش مداوم درسال 1396 و1397
 21. آییننامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکی
 22. دستورالعمل اجرایی تخصیص امتیاز به اعضای پانل در برنامه های آموزش مداوم
 23. دستورالعمل تخصیص امتیاز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 24. دستورالعمل تعیین عناوین و سرفصلهای آموزش مداوم
 25. دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تحقیقاتی درحوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی
 26. دستور العمل نحوه تخصیص امتیاز به کنفرانس و سمپوزیوم آموزش مداوم مجازی
 27. راهنمای پیشنهاد عناوین دور ها به مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای 
 28. شیوه نامه همکاری در اجرای برنامه های آموزش مداوم
 29. دوره های آموزشی مصوب
 30. امتیاز مشمولین با چند مدرک تحصیلی.pdf
 31. آیین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامه های آموزش مداوم (ویرایش دوم).pdf
 32. آیین نامه جدید آموزش مداوم.pdf
 33. بخشنامه افزایش موقت ظرفیت وبینارها.pdf
 34. دستورالعمل آزمون پایانی برنامه های حضوری.pdf
 35. دستورالعمل صدور گواهی نهایی پنجساله آموزش مداوم.pdf
 36. شیوه نامه همکاری مراکز مجری با بخش غیردولتی (recovered).pdf
 37. اجرای برنامه های حضوری در گروههای کوچکتر با ظرفیت 50 نفر --سراسر دانشگاهها -کلیه مراکز.pdf
 38. افزایش موقت ظرفیت وبینارهای آموزش مداوم.pdf
 39. امتیاز مشمولین با چند مدرک تحصیلی (1).pdf
 40. امکانات و تغییرات سامانه در بخش صدور مجوز برای همایش مجازی وبیناری.pdf
 41. آیین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامه های آموزش مداوم.pdf
 42. بخشنامه بیست درصد هزینه کرد برنامه های آموزش مداوم از مبلغ حق ثبت نام توسط دبیر آموزش مداوم دانشگاهها--سراسر دانشگاهها.pdf
 43. بخشنامه درخصوص برگزاری وبینارهای علمی مدیریت خون بیمار و هموویژلانس دانشگاه ها و دانشکده ها-سازمان ها.pdf
 44. بخشنامه عدم ارائه و نشر پاسخ سوالات پایانی وبینارهای آموزش مداوم --سراسر دانشگاهها -کلیه مراکز .pdf
 45. در خصوص برنامه هایی با محوریت مدیریت سلامت--سراسر دانشگاهها -دانشکده ها.pdf
 46. دستورالعمل آزمون پایانی برنامه های حضوری آموزش مداوم.pdf
 47. دستورالعمل صدور گواهی نامه نهایی آموزش مداوم جامعه پزشکی.pdf
 48. دستورالعمل نحوه اجرای برنامه های آموزش مداوم محدود دانشگاهی.pdf
 49. شیوه نامه ارائه پوستر در همایش های مجازی.pdf
 50. مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی.pdf
 51. همایش مجازی.pdf