1. آیین نامه برنامه های آموزشی مجازی 
 2.  بخشنامه صدور گواهی نهایی 
 3. تفویض برنامه های غیر حضوری 
 4. دستور العمل برنامه های غیر حضوری 
 5. قانون امتیاز جهت صدور گواهی نهایی 
 6. فرآیند درخواست برنامه های آموزش مداوم 
 7. فراآیند صدور گواهی نهایی برای مشمولان 
 8. مشمولان قانون 
 9.  فرآیند صدور مجوز برنامه ها
 10.  فرآیند صدور گواهی کمیته ماده 6 (فرصت جهت پزشکان و پیرا پزشکان
 11. معافیت از کسب امتیاز در دوره فلوشیپ
 12. اضافه شدن رشته ها و مقاطع گروه پزشکی در سامانه 
 13. آیین نامه تخصصی امتیاز برنامه های آموزش مداوم ( سی و چهارمین شورای آموزش مداوم )
 14. دستورالعمل صدرو گواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور سازمان نظام پزشکی ( 94/10/23) 
 15. عناوین مصوب شده اولویت های ملی چهارمین کمیسیون آموزش مداوم جامعه نگر ( 94/10/23) 
 16. تکمیل فرم ارزشیابی از طریق سامانه آموزش مداوم 
 17. آیین نامه ماموریت آموزشی 
 18. بخشنامه جدید کمیته ماده 6
 19. بخشنامه_گواهی_نهایی_گروه_پیراپزشکی.
 20. بخشنامه مهلت ارسال برنامه های آموزش مداوم سراسر کشور 
 21. دستورالعمل اجرای برنامه های همجوارآموزش مداوم 
 22. رعایت تعداد مجازشرکت کنندگان دربرنامه های آموزش مداوم
 23. رعایت مهلت ثبت امتیازمشمولین دربرنامه های آموزش مداوم
 24. عدم تغییربرنامه پس ازارسال به اداره کل آموزش مداوم
 25. عدم تغییربرنامه ها پس تأیید درسرویس درخواست ها
 26. شاخص های مرکز آموزش مداوم درسال 1396 و1397
 27. آییننامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامههای آموزش مداوم  
 28. آییننامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکی
 29. دستورالعمل اجرایی تخصیص امتیاز به اعضای پانل در برنامه های آموزش مداوم
 30. دستورالعمل تخصیص امتیاز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 31. دستورالعمل تعیین عناوین و سرفصلهای آموزش مداوم
 32. دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تحقیقاتی درحوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی
 33. دستور العمل نحوه تخصیص امتیاز به کنفرانس و سمپوزیوم آموزش مداوم مجازی
 34. راهنمای پیشنهاد عناوین دور ها به مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای 
 35. شیوه نامه همکاری در اجرای برنامه های آموزش مداوم
 36. دوره های آموزشی مصوب

 

 

 1.  
اعلام مجوزهای صادرشده به مراکزدرخواست کننده دانلود
مراحل اطلاع رسانی به مشمولان از زمان ،مکان وامتیازبرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدور ابلاغ دبیری برنامه های آموزشی حضوری دانلود
مراحل ابلاغ دعوت نامه سخنرانی دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل تأیید دبیری برنامه های آموزشی دانلود
مراحل بازگشت هزینه ثبت نام مشمولان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورمجوزبرنامه های آموزشی حضوری دانلود
مراحل صدورگواهی نامه شرکت کنندگان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورگواهی نامه سخنرانان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورگواهی نامه نهایی 5 ساله مشمولان دانلود
صدور گواهی نامه کمیته ماده 6 دانلود
محاسبه و اعطای امتیاز گواهی شرکت وسخنرانی کنگره دانلود
نمودارفرآیند صدورمجوزبرنامه آموزشی حضوری درمرکزآموزش مداوم جامعه پزشکی دانلود

 

امتیاز مشمولین با چند مدرک تحصیلی.pdf

آیین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامه های آموزش مداوم (ویرایش دوم).pdf

آیین نامه جدید آموزش مداوم.pdf

بخشنامه افزایش موقت ظرفیت وبینارها.pdf

دستورالعمل آزمون پایانی برنامه های حضوری.pdf

دستورالعمل صدور گواهی نهایی پنجساله آموزش مداوم.pdf

شیوه نامه همکاری مراکز مجری با بخش غیردولتی (recovered).pdf