1. سوالات چهار گزینه ای و پاسخنامه آنها می بایست طبق فرمت فایل های نمونه ای که در جدول زیر آمده است در برنامه Wordطراحی و تا ۷۲ ساعت قبل از آزمون به صورت CDدر اختیار واحد ITدانشگاه،(سرکار خانم مهندس کلایی) قرار داده شود.

  2.  اسامی شرکت کنندگان به همراه کدملی وشماره دانشجویی می‌بایست توسط آموزش دانشکده درقالب فایل اکسل طبق فرمت زیرتکمیل ودراختیارواحدITقرارداده شود

  3. یک نسخه از لیست شرکت کنندگان آزمون جهت اطلاع شرکت کنندگان و درج در سایت، ۴۸ ساعت قبل از آزمون در اختیار سرکارخانم فتاحی زاده (معاونت آموزشی) قرار داده شود

  4.  اطلاعات لازم در خصوص وجود یا عدم وجود نمره منفی، زمان آزمون و موارد مشابه به همراه سوالات به واحد ITاعلام شود

  5.  استاد مربوطه و یا نماینده وی در روز آزمون حضور داشته باشند

  6.  یک نماینده از آموزش دانشکده مربوطه در روز آزمون حضور داشته باشد و نسبت به حضور و غیاب و تایید هویت شرکت کنندگان در آزمون اقدام نمایند

  • جهت دریافت نمونه فرمت سوالات کلیک نمایید  
    جهت دریافت نمونه فرمت پاسخنامه کلیک نمایید                   
    لیست شرکت کنندگان در آزمون ( خام )