کارشناس مسئول واحد  برنامه ریزی  : خانم لیدا فتاحی زاده 

آدرس : سمنان - بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان - طبقه سوم 

تلفن 02333441021 - 02333441022   

داخلی 2149  - 02331052149