وظايف و ساختار واحد پژوهش در آموزش:

مقدمه:

واحد پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي سمنان در راستاي رسالت اصلي دانشگاه كه همان ارتقا كيفي سطح آموزش است نقش موثري دارد. به اين منظور اين واحد با همكاري و حمايت پژوهشگران تلاش مي كند تا با انجام پژوهشهاي لازم در حوزه آموزش نسبت به بر طرف كردن مشكلات و تعيين نيازهاي آموزش دانشگاه گام موثري را در ارتقا كيفيت آموزش در سطح ملي ، محلي ، منطقه اي بر دارد و زمينه توليد و انتقال دانش علوم پزشكي را در طي سالهاي آتي ارتقا بخشد .

 اين واحد بعنوان مغز متفكر مركز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه عمل نموده و در راستاي ارائه ايده هاي جديد براي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي گام بر مي دارد و براي افزايش آگاهي اساتيد در زمينه مسائل نوين آموزش علوم پزشكي و انعكاس نظرات آنان و تحليل مسائل و مشكلات موجود در زمينه فعاليتهاي آموزشي به پژوهشگران عناوين پژوهش آموزشي متعددي را كه بر اساس اولويت ها ي آموزش دانشگاه تعيين شده است پيشنهاد مي دهد تا با تعيين اولويتهاي عناوين پژوهش در آموزش، اساتيد ، دستياران ، دانشجويان و ديگر پژوهشگران قادر باشند در راستاي اهداف آموزش دانشگاه پروژه خود را ارائه دهند .

و در نهايت اين واحد تلاش مي نمايد تا با فراهم نمودن زمينه دست يابي به جديدترين اطلاعات علمي و بهينه سازي نظام اطلاع رساني در زمينه آموزش علوم پزشكي، فرهنگ پژوهش در آموزش را گسترش داده و براي دستيابي به اين منظور درهر واحد آموزشي ( دانشكده ها)  كميته پژوهش در آموزش را پيشنهاد نموده است كه اين كميته ها تحت عنوان كميته پژوهش در آموزش تلاش مي كنند تا امكان گسترش نظام اطلاع رساني و تحقيق وحمايت از پژوهشهاي آموزشي در زمينه آموزش علوم پزشكي را فراهم نمايند و در راستاي اهداف دانشگاه، رسالت اصلي خود را كه همان ارتقاء کيفي سطح آموزش در دانشگاه علوم پزشکي سمنان است از طريق فعاليت هاي برنامه ريزي شده، حمايت در انجام پژوهش در آموزش و بهره برداري مناسب از نتايج پژوهشهاي انجام شده با سياست گذاري و مديريت در زمينه هاي مختلف پژوهش در آموزش ضمن برطرف نمودن مشکلات و نيازهاي آموزشي دانشکده ها و نهايتا دانشگاه گام مؤثري را در ارتقاء کيفيت آموزش در سطح محلي و منطقه اي بردارند و زمينه توليد و انتقال دانش مربوطه به اين حوزه را ارتقاء بخشند.

اهداف واحد پژوهش در آموزش ( كميته پژوهش در آموزش ):

ارتقاء کيفي سطح آموزش و يادگيري دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان بمنظور ارائه بهترين کيفيت خدمات آموزش و نهايتاً ارائه بهينه خدمات سلامت به آحاد جامعه از طريق:

-    تلاش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش در بين اعضاي هئيت علمي و دانشجويان

-    تحول در برنامه هاي آموزشي در سطح دانشكده پزشكي و دانشگاه بر اساس استفاده از نتايج حاصل از تحقيقات و امکانات فن آوري نوين

-    هدفمند کردن تحقيقات آموزشي

-    کمک به تقويت کمي و کيفي پژوهشهاي آموزشي

-    همکاري در هدايت و انجام پژوهش در آموزش به منظور بستر سازي جهت تصميم گيري هاي آموزشي و افزايش کيفيت سطح آموزشي

-    گسترش دسترسي به کتب مورد نياز آموزش پزشکي از طريق توسعه منابع علمي آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي

-     شناسايي معضلات و مشكلات آموزش پزشكي در سطح دانشكده پزشكي

-     تهيه ليست اولويت هاي پژوهش در آموزش در سطح دانشكده بر اساس مشكلات شناسايي شده

-    اولويت بخشي به تصويب طرحهاي پژوهشي مربوط به مسائل و مشکلات آموزشي

-    اصلاح روند تصويب طرحهاي پژوهش در آموزش

-    ارائه مشاوره به مجريان طرحهاي پژوهش در آموزش

-    برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء مهارت هاي پژوهشي اساتيد و دانشجويان و كاركنان در حيطه پژوهش در آموزش

-    اعلام نتايج تحقيقات پژوهش در آموزش جهت بازنگري برنامه هاي درسي و چگونگي تدريس سطح دانشكده پزشكي

-    افزايش سهم مقالات آموزشي –پژوهشي در نشريه هاي معتبر

-    افزايش مشاركت اساتيد، دانشجويان، محققان و برقراري ارتباط با كميته تحقيقات دانشجوي در زمينه پژوهش در حيطه آموزش پزشكي

-     هدايت پژوهش هاي دانشجويي در راستاي سياست هاي ارتقاي آموزش علوم پزشكي و سلامت جامعه

-   هدايت و همکاري با پايان نامه هاي مرتبط با آموزش پزشکي

-   مستند سازي فعاليت هاي انجام شده و نتايج بدست آمده از طرحهاي پژوهشي- آموزشي در سطح دانشكده

-    برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش

-    تشويق اساتيد جهت استفاده از رو شهاي نوين آموزشي

-    بهبود برنامه ريزي درسي

-   انطباق برنامه هاي درسي با وظايف آينده فراگيران

-   اهداف كمك به سير برنامه ريزي درسي در مراكز تحت پوشش

-   كمك به بازنگري و بهينه سازي برنامه هاي آموزشي مراكز تحت پوشش

-   تهيه وتدوين برنامه درسي براي برنامه هاي جديد آموزشي

-  كمك به تدوين و طراحي برنامه هاي  Integration  در برنامه هاي علوم پزشكي

 

اعضاي واحد پژوهش در آموزش ( كميته پژوهش در آموزش ):

١ بدليل متغير بودن اعضا از بردن نام آنها خود داري مي گردد و نمايندگان واحدهاي آموزشي به شرح زير اعلام مي گردد.

١- نماينده دانشكده پزشكي

٢- نماينده دانشكده توانبخشي

٣- نماينده دانشكده بهداشت

٤- نماينده دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

٦ نماينده تحصيلات تكميلي

٧- مسئول كميته مركز مطالعه و توسعه‌آموزش پزشكي دانشگاه

٨- در صورت نياز دعوت از صاحبنظران

 

 وظايف و اختيارات کميته پژوهش در آموزش:

·        ارائه پيشنهادات لازم و سازنده در مورد چگونگي انجام طرحهاي تحقيقاتي با توجه به اهداف و شرايط حوزه پژوهش در آموزش در دانشگاه

·        تعيين محورهاي پژوهش در آموزش بر اساس نيازها و مشكلات آموزشي دانشگاه و دانشكده ها

·        تدوين راهكار هاي مناسب براي تشويق اعضاي هيئت علمي و دانشجويان جهت ارائه طرحهاي تحقيقاتي مربوط به مسائل و مشکلات آموزشي                                          

·        همکاري در برنامه ريزي و تنظيم برگزاري کارگاهها و کنفرانس هاي مورد نياز جهت تشويق اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجويان به منظور ارائه طرحهاي تحقيقاتي مناسب و کاربردي در آموزش علوم پزشكي و همچنين گزارش نتايج تحقيقاتي انجام شده

·        كمك به تهيه ليست الويت هاي پژوهش در آموزش در گروههاي مختلف آموزشي

·        کارشناسي طرحهاي تحقيقاتي از ديدگاه متدولوژيک و تصويب آن در حوزه پژوهش درآموزش

·        ارائه مشاوره و كمك در زمينه طراحی پرسشنامه طرح تحقيقاتی ويژه پژوهش در آموزش مطابق با الگوهای استاندارد

·        برگزاري جلسات مشترک اعضاء كميته با گروههاي آموزشي جهت تدوين اولويت هاي پژوهشي و ترغيب آنان به انجام پژوهشي هاي آموزشي

·        تلاش و تشويق در جهت سوق پايان نامه هاي دانشجويي و دستياري در راستاي آموزش علوم پزشكي

 

حيطه هاي پژوهش در آموزش:

الف: پژوهش در آموزش تحصيلات علوم پايه، دکتراي عمومي و دستياري

ب: پژوهش در آموزش مداوم

ج: پژوهش در آموزش الکترونيک

د: پژوهش در زمينه نيازهاي نوين آموزشي

 

 محورهاي پژوهش در آموزش:

·       برنامه ريزي آموزشي

·       ارزشيابي برنامه هاي آموزشي

·       ارزيابي دانشجو(آزمون ها، ارزيابي باليني)

·       ارزيابي هيئت علمي

·       توانمند سازي اعضاي هيئت علمي

·       آموزش مبتني بر پيامد(ارزشيابي عملکرد دانش آموختگان)

·       آموزش مبتني بر حل مسأله(PBL)

·       آموزش مبتني بر جامعه و آموزش سرپايي

·       آموزش الکترونيک

·       بکارگيري و ارزشيابي روشهاي آموزشي دانشجو- محور

·       بررسي نيازهاي آموزشي فراگيرندگان در مقاطع مختلف

·       آموزش باليني

·       روشهاي ياددهي و يادگيري

·       نظام انگيزش و تشويق در آموزش

·       آموزش و ارزيابي مهارت هاي ارتباطي

·       تفکر نقادانه و تفکر علمي

·       نظام حمايت از فراگيران

·       ارزشيابي روش هاي آموزش مداوم و ارتقاء مداوم حرفه اي

·       آموزش اخلاق پزشکي

·       مديريت آموزش

·       ارزشيابي برنامه هاي آموزشي

·       مديريت تغيير

·       ارزيابي دروني گروه ها ، برنامه ها و دوره هاي آموزشي

·       بازنگري برنامه هاي آموزشي

 

کارشناس   : سرکار خانم دکتر زهرا صفایی 

آدرس : سمنان - بلوار بسیج ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان - طبقه سوم 

تلفن 02333441021 - 02333441022   داخلی 2148