مسئول کمیته EDC دانشجویی دانشگاه : جناب آقای دکتر هادی غفاری 

استادیار ویروس شناسی پزشکی
گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی

 

از آنجایی که  مهمترین وظیفه  مراکز دانشگاهی  در عصر کنونی فعالیت های پژوهشی هدفمند و تبیین و بسط آموزش های تازه است . تعامل پویا میان هیات علمی و دانشجویان زمانی می تواند موثر و بالنده باشد که بر اساس  اسلوب های درست آموزشی  پیش رود .  این روش ها نیز همطراز  سایر شئونات  علمی روز به روز جزئی نگرتر و کارآمدتر  و آینده نگرتر می شوند .  ما زمانی می توانیم به پیشرفت امیدوار باشیم که این روش های نوینی را در آموزش علوم پزشکی بهتر بشناسیم و به کار بندیم .

در این راستا به منظور زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرح ها وایده ها ی نوآورانه آموزشی دانشجویان ،بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیتهای دانشجویی در حیطه آموزش علوم پزشکی و آشنایی بیشتر و بهتر دانشجویان علاقمند کمیته EDC  دانشجویی دانشکده های تابعه  از سال 86 تشکل تا زمینه بستر سازی جهت تعامل بیش از پیش دانشجویان و اعضای هیات علمی جهت ارتقاء آموزش پزشکی فراهم شود . 

/

 

 دبیر  کل کمیته  مرکزی : جناب آقای رامتین نادری 

نائب دبیر کمیته : سرکار خانم هدیه حیدر پور  

دبیر استعداد درخشان و المپیاد  : سرکار خانم  مریم زارعی 

 

دبیر پژوهشی  : جناب آقای امیر حسین مقدسی 

 

دبیر آموزشی  : آقای محمد رضا رضایی 

 

دبیر روابط عمومی  : جناب آقای مهدی  سلطانیان  

 

 

 

 

 

دبیران و مسئولین دانشکده های تابعه :

 دبیر دانشکده پزشکی : سرکار خانم 

   دبیر دانشکده پرستاری و مامایی : جناب آقای امیر حسین میروند 

دبیر د دانشکده دندانپزشکی: سرکار خانم هستی سعدالهی 

دبیر دانشکده تغذیه و صنایع غذایی: جناب آقای محمد  رحیم لو 

    مسئول دانشکده بهداشت: سرکار خانم مریم نباتی