مسئول EDO : خانم دکتر   یاسمن سامانی

رشته تخصصی: ترمیمی و زیبایی

رتبه علمی:استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سمت اجرایی:مدیر گروه بخش ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضو شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

اطلاعات تماس:

ایمیل: yasamansamani@yahoo.com 

ایمیل آکادمیک: yasamansamani@semums.ac.ir

رزومه دکتر یاسمن سامانی