مسئول EDO مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی امیر المومنین 

سرکار خانم دکتر شهرزاد آقا عمو 

 

تلفن تماس : 02333460099

https://amirhos.semums.ac.ir/