مسئول EDO مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی امیر المومنین 

سرکار خانم دکتر شهرزاد آقا عمو 

 

تلفن تماس : 02333460099

https://amirhos.semums.ac.ir/

رسالت:

  رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ارتقای کیفیت آموزش پزشکی با هدف غایی ارتقای سلامت جامعه است. این دفتر مسئولیت برنامه ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، توسعه روش های یادگیری فعال و ارتقای کیفیت آموزش بالینی را برعهده دارد.

  

دور نما:

ما برآنیم تا با توسعه و ارتقای آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی درمانی وابسته، پیشتاز توسعه آموزش پزشکی و مصداق بارز آموزش بر اساس نیازهای جامعه در کشور باشیم.

 

ارزشها:

 • ارج نهادن و ارتقاء جایگاه هیئت علمی و دانشجو
 • تربیت دانشجویانی توانمند، آگاه، خلاق، متعهد و دارای منش حرفهای در رشته پزشکی عمومی 
 • تلاش برای تربیت   فارغ التحصیلان  توانمند جهت پاسخگویی به نظام سلامت جامعه 

 • توسعه خلاقیت و نوآوری در دانشکده
 • پرداختن به کار تیمی

هدف کلی :

 •  توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده پزشکی

اهداف اختصاصی:  

 • بهینه سازی و توسعه کیفیت برنامه های آموزشی
 • مشاوره و مشارکت در طراحی و ابزارهای ارزیابی نوین برای دانشجویان در فاز های مختلف دوره پزشکی  عمومی 
 • ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضاء هیئت علمی و بازخورد عملکرد آنان
 • تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی
 • هدایت، سازماندهی و حمایت در زمینه پژوهش درحوزه آموزش
 • استقرار و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو 
 • جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند در زمینه پژوهش در آموزش ، دانش پزوهی و طرح های نو آورانه 
 • مشاوره در تدوین برنامه های درسی و اهداف آموزشی

 

 با توجه به اهداف فوق مراحل اجرایی فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی به ترتیب زیر می باشند.

 طراحی و تدوین ساختار سازمانی منطبق با شرح وظایف  ابلاغی وزارت متبوع

جذب کارشناس آموزش پزشکی در خصوص راه اندازی واحد های عملیاتی مرتبط با شرح وظایف

توانمند سازی کارکنان دفتر توسعه آموزش

ارزیابی گروه های آموزشی پایه و بالین 

تدوین الویت های پژوهشی در زمینه آموزش

مشاوره اموزشی به اعضای هیات علمی 

مشاوره و مشارکت در طراحی ابزار های نوین ارزیابی دانشجویان

 

جهت مشاهده فعالیت ها دفتر کلیک نمایید