مسئول EDO مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی کوثر 

 

دکتر محمد امیر سرابی

(مسئول دفترمطالعه و آموزش پزشکی بیمارستان کوثر)

 

منیره زیاری

(کارشناس دفترمطالعات وآموزش بیمارستان کوثر)

 

 

مهرنوش غایبی

(کارشناس مسئول خدمات آموزشی ودانشجویی بیمارستان کوثر وعضو فعال کمیته های EDU بیمارستان کوثر)

 

آدرس : سمنان - بلوار بسیج - مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی کوثر

تلفن : 023437859

https://kosarhos.semums.ac.ir

کمیته بهبود کیفیت

کمیته اخلاق پزشکی