مدیر دفتر توسعه آموزش

دکتر بنفشه منصوری

استادیار گروه آموزشی گفتاردرمانی

Email: slp.banafshe@gmail.com

33654180 023

کارشناس دفتر: خانم مرضیه مداح

 

آدرس :

کیلومترپنج جاده دامغان - مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشکده توانبخشی

تلفن تماس 02333654180

 

 

 

مدیر دفتر توسعه آموزش

دکتر بنفشه منصوری

استادیار گروه آموزشی گفتاردرمانی

Email: slp.banafshe@gmail.com

33654180 023


کارشناس دفتر

مرضیه مداح

02333654180

 

دفتر توسعه آموزش:Educational Development Office  EDO


دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی زیر نظر دفتر توسعه آموزش دانشگاه جهت ارتقا سطح آموزشی-پژوهشی-بالینی اعضای محترم هیات علمی این دانشکده در حیطه های مختلفی فعالیت می کند. توانمند سازی اساتید، پایش و ارزیابی عملکرد اساتید در زمینه های مختلف، ارتقا کیفیت برنامه ریزی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده و .... از اهداف این EDO می باشد.

 

شرح وظایف : 

اجرای برنامه های آموزشی براساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده 

همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها 

ارائه گزارش عملکرد اساتید به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده 

پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده

 توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC

  نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

 توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده وEDC با حمایت EDC

ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

 

 فرم استاد نمونه


فرم ارتقا سالیانه


 آیین نامه ارتقا مرتبه